Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Przebudowa ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal przy ul. Szkolnej w Godowie

CPV:
45212000-6, 45220000-5, 45100000-8, 45233200-1, 45000000-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
od podpisania umowy do 31.08.2018, wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji, szczegóły zawarte są w pkt 14 siwz. Termin należy wpisać w zał. nr 2 w pkt 2c

Osoba odpowiedzialna:
Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2018-05-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin gwarancji - 30%
termin realizacji - 10%


Wadium:
zamawiający wymaga wniesienie wadium - 1000,00PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące