Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej "RODO" informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, tel. 32 476 50 65.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Sylwia Kochman, tel. 784 699 897, e-mail: iod@godow.pl .
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej czynności i zadań wynikających z przepisów prawa, określonych w:
. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
. ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
. ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
. ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
. ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
. ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
. ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
. ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
. ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
. oraz innych ustawach, przepisach wykonawczych i regulacjach .
4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.