Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na „Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów" (nr sprawy: FZ-ZP.271.1.7.2018).

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 6 lipca 2018r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 6 lipca 2018r. godz. 10:30. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert, tj. do 6 lipca 2018r. do godz. 10:00.