ZBIÓR UCHWAŁ

RADY GMINY GODÓW

VIII KADENCJA - LATA 2018-2023

 

Lp.

Nr uchwały/ rok

w sprawie

Sesja nr I z dnia 20 listopada 2018 roku

1

Uchwała nr I/1/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godów

2

Uchwała nr I/2/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Godów

3

Uchwała nr I/3/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Godów, ustalenia składów osobowych oraz określenia przedmiot ich działania

4

Uchwała nr I/4/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godów

5

Uchwała nr I/5/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godów

6

Uchwała nr I/6/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godów

7

Uchwała nr I/7/2018

Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok

8

Uchwała nr I/8/2018

Uchwała Rady Gminy zmieniający uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok

9

Uchwała nr I/9/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór w Wodzisławiu Śląskim w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2018

10

Uchwała nr I/10/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2018

Sesja nr II z dnia 20 grudnia 2018 roku

11

Uchwała nr II/11/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie: budżetu Gminy Godów na 2019 rok

12

Uchwała nr II/12/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

13

Uchwała nr II/13/2018

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

14

Uchwała nr II/14/2018

Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok

15

Uchwała nr II/15/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

16

Uchwała nr II/16/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

17

Uchwała nr II/17/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

18

Uchwała nr II/18/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.

Sesja nr III z dnia 28 stycznia 2019 roku

19

Uchwała nr III/19/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.

20

Uchwała nr III/20/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

21

Uchwała nr III/21/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego

22

Uchwała nr III/22/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

23

Uchwała nr III/23/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Godów

24

Uchwała nr III/24/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2019 rok

25

Uchwała nr III/25/2019 Uchwała w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2019 rok
Sesja nr IV z dnia 25 lutego 2019 roku
26 Uchwała nr IV/26/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Godów
27 Uchwała nr IV/27/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów
28 Uchwała nr IV/28/2019 Uchwała w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców metodycznych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym
29 Uchwała nr IV/29/2019 Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku 2019
30 Uchwała nr IV/30/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
31 Uchwała nr IV/31/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
32 Uchwała nr IV/32/2019 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sesja nr V z dnia 25 marca 2019 roku
33 Uchwała nr V/33/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok .
34 Uchwała nr V/34/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
35 Uchwała nr V/35/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami
36 Uchwała nr V/36/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
37 Uchwała nr V/37/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów na rok 2019"
38 Uchwała nr V/38/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020
39 Uchwała nr V/39/2019 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
40 Uchwała nr V/40/2019 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Godów w zakresie dożywania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Sesja nr VI z dnia 8 kwietnia 2019 roku
41 Uchwała nr VI/41/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
Sesja nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 roku
42 Uchwała nr VII/42/2019  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
43 Uchwała nr VII/43/2019  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
44 Uchwała nr VII/44/2019  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2019 r."
45 Uchwała nr VII/45/2019  Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska
Sesja nr VIII z dnia 30 maja 2019 roku
46

Uchwała nr VIII/46/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów
47 Uchwała nr VIII/47/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
48 Uchwała nr VIII/48/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
49 Uchwała nr VIII/49/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Sesja nr IX z dnia 27 czerwca 2019 roku
50 Uchwała nr IX/50/2019 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Godów za rok 2018
51 Uchwała nr IX/51/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
52 Uchwała nr IX/52/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
53 Uchwała nr IX/53/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami
54 Uchwała nr IX/54/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/45/2019 Rady Gminy Godów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska
55 Uchwała nr IX/55/2019 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym
56 Uchwała nr IX/56/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie
57 Uchwała nr IX/57/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
58 Uchwała nr IX/58/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
59 Uchwała  nr IX/59/2019 Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Sesja nr X z dnia 29 sierpnia 2019 roku
60 Uchwała nr X/60/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski
61 Uchwała nr X/61/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządowymi Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego
62 Uchwała nr X/62/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego w zakresie zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego
63 Uchwała nr X/63/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na kadencję 2020-2023
64 Uchwała nr X/64/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
65 Uchwała nr X/65/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
66 Uchwała nr X/66/2019 Uchwała w sprawie zamiany uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 
Sesja nr XI z dnia 26 września 2019 roku
67 Uchwała nr XI/67/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
68 Uchwała nr XI/68/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
69 Uchwała nr XI/69/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Podbuczu
70 Uchwała nr XI/70/2019 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym
71 Uchwała nr XI/71/2019 Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie
Sesja nr XII z dnia 28 października 2019 roku
72 Uchwała nr XII/72/2019 Uchwała w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości gruntowej w Skrzyszowie
73 Uchwała nr XII/73/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
74 Uchwała nr XII/74/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
75 Uchwała nr XII/75/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
Sesja nr XIII z dnia 28 listopada 2019 roku
76 Uchwała nr XIII/76/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
77 Uchwała nr XIII/77/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
78 Uchwała nr XIII/78/2019 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok
79 Uchwała nr XIII/79/2019 Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok
80 Uchwała nr XIII/80/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 
81 Uchwała nr XIII/81/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym 
82 Uchwała nr XIII/82/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej 
83 Uchwała nr XIII/83/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Godów
84 Uchwała nr XIII/84/2019 Uchwała w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
85 Uchwała nr XIII/85/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Godowie przy ul. 1 Maja 146 
86 Uchwała nr XIII/86/2019 Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w Gminie Godów, w sołectwie Skrzyszów 
Sesja nr XIV z dnia 23 grudnia 2019 roku
87 Uchwała nr XIV/87/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
88 Uchwała nr XIV/88/2019 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Godów na 2020 rok
89 Uchwała nr XIV/89/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
90 Uchwała nr XIV/90/2019 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz ustalenia planu tych wydatków
91 Uchwała nr XIV/91/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
92 Uchwała nr XIV/92/2019 Uchwała w sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością
93 Uchwała nr XIV/93/2019 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2019/2020
94 Uchwała nr XIV/94/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Sesja nr XV z dnia 27 stycznia 2020 roku
95 Uchwała nr XV/95/2020 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów
96 Uchwała nr XV/96/2020 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
97 Uchwała nr XV/97/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
98 Uchwała nr XV/98/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
99 Uchwała nr XV/99/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
100 Uchwała nr XV/100/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami
101 Uchwała nr XV/101/2020 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski
102 Uchwała nr XV/102/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Godów za 2020 rok
103 Uchwała nr XV/103/2020 Uchwała w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2020 rok
104 Uchwała nr XV/104/2020 Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku 2020
Sesja nr XVI z dnia 27 lutego 2020 roku
105 Uchwała nr XVI/105/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
106 Uchwała nr XVI/106/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
107 Uchwała nr XVI/107/2020 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
108 Uchwała nr XVI/108/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2020"
109 Uchwała nr XVI/109/2020 Uchwała w sprawie aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020
Sesja nr XVII z dnia 6 maraca 2020 roku
110 Uchwała nr XVII/110/2020 Uchwała  w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przebiegu linii kolejowej nr 170 na terenie Gminy Godów związanej z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego
Sesja nr XVIII z dnia 30 marca 2020 roku
111 Uchwała nr XVIII/111/2020 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatoności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Godów.
112 Uchwała nr XVIII/112/2020 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów
113 Uchwała nr XVIII/113/2020 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściceli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
114 Uchwała nr XVIII/114/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracycjnych Gminy Godów
Sesja nr XIX z dnia 21 kwietnia 2020 roku
115 Uchwała nr XIX/115/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
116 Uchwała nr XIX/116/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
Sesja nr XX z dnia 11 maja 2020 roku
117 Uchwała nr XX/117/2020

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

118 Uchwała nr XX/118/2020

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok

119 Uchwała nr XX/119/2020

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

120 Uchwała nr XX/120/2020

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

121

Uchwała nr XX/121/2020

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Sesja nr XXI z dnia 23 czerwca 2020 r.
122 Uchwała nr XXI/122/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
123 Uchwała nr XXI/123/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów za 2020 rok.
124 Uchwała nr XXI/124/2020 Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
125 Uchwała nr XXI/125/2020 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Godów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku.
126 Uchwała nr XXI/126/2020 Uchwała w sprawie ustaleniagórnych stawek opłaty ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Godów.
127 Uchwała nr XXI/127/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji "Stop zagrożeniu życia i zdrowia" dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
128 Uchwała nr XXI/128/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
129 Uchwała nr XXI/129/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego.
Sesja nr XXII z dnia 27 lipca 2020 r.
130 Uchwała nr XXII/130/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Godów na rok szkolny 2020/2021
131 Uchwała nr XXII/131/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego
132 Uchwała nr XXII/132/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów
133 Uchwała nr XXII/133/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Godowie przy ul. 1 Maja 18
Sesja nr XXIII z dnia 27 sierpnia 2020 r.
134 Uchwała nr XXIII/134/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów wotum zaufania
135 Uchwała nr XXIII/135/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
136 Uchwała nr XXIII/136/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
137 Uchwała nr XXIII/137/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
138 Uchwała nr XXIII/138/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów na lata 2020-2023 z perspektywą do 2024 r"
139 Uchwała nr XXIII/139/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego
Sesja nr XXIV z dnia 28 września 2020 r.
140 Uchwała nr XXIV/140/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
141 Uchwała nr XXIV/141/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
142 Uchwała nr XXIV/142/2020 Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
143 Uchwała nr XXIV/143/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godów na lata 2020-2025
144 Uchwała nr XXIV/144/2020 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój w nowym kształcie
145 Uchwała nr XXIV/145/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Godów na lata 2020-2023"
Sesja nr XXV z dnia 26 października 2020 r.
146 Uchwała nr XXV/146/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
147 Uchwała nr XXV/147/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
148 Uchwała nr XXV/148/2020 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
149 Uchwała nr XXV/149/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław Śląski
150 Uchwała nr XXV/150/2020 Uchwała w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie do robót budowlanych przy drewnianym kościele pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach wpisanym do rejestru zabytków
Sesja nr XXVI z dnia 26 listopada 2020 r.
151 Uchwała nr XXVI/151/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
152 Uchwała nr XXVI/152/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
153 Uchwała nr XXVI/153/2020 Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok
154 Uchwała nr XXVI/154/2020 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
155 Uchwała nr XXVI/155/2020 Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Godowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie
156 Uchwała nr XXVI/156/2020 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
157

Uchwała nr XXVI/157/2020

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Sesja nr XXVII z dnia 21 grudnia 2020 r.
158 Uchwała nr XXVII/158/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
159 Uchwała nr XXVII/159/2020 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Godów na 2021 rok
160 Uchwała nr XXVII/160/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2020 rok
161 Uchwała nr XXVII/161/2020 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu tych wydatków
162 Uchwała nr XXVII/162/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022
163 Uchwała nr XXVII/163/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Sesja nr XXVIII z dnia 25 grudnia 2021 r.
164 Uchwała nr XXVIII/164/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
165 Uchwała nr XXVIII/165/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2021 rok
166 Uchwała nr XXVIII/166/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
167 Uchwała nr XXVIII/167/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2021 rok
168 Uchwała nr XXVIII/168/2021 Uchwała w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2021 rok
169 Uchwała nr XXVIII/169/2021 Uchwała w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami
170 Uchwała nr XXVIII/170/2021 Uchwała w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
171 Uchwała nr XXVIII/171/2021 Uchwała w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
172 Uchwała nr XXVIII/172/2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Godów na lata 2021-2027
173 Uchwała nr XXVIII/173/2021 Uchwała w sprawie przekazania petycji - listu otwartego organowi właściwemu do jej rozpatrzenia
Sesja nr XXIX z dnia 8 lutego 2021 r.
174 Uchwała nr XXIX/174/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022
175 Uchwała nr XXIX/175/2021 Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska
Sesja nr XXX z dnia 25 lutego 2021 r.
176 Uchwała nr XXX/176/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
177 Uchwała nr XXX/177/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2021 rok
178 Uchwała nr XXX/178/2021 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
179 Uchwała nr XXX/179/2021 Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
180 Uchwała nr XXX/180/2021 Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Godowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie
181 Uchwała nr XXX/181/2021 Uchwała w sprawie nadania nazwy "Park Sołecki" terenowi położonemu w Godowie przy ul. 1 Maja
Sesja nr XXXI z dnia 29 marca 2021 r.
182 Uchwała nr XXXI/182/2021 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
183 Uchwała nr XXXI/183/2021 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2021 rok
184 Uchwała nr XXXI/184/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów
185 Uchwała nr XXXI/185/2021 Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Godów i zwrotu części tej opłaty
186 Uchwała nr XXXI/186/2021 Uchwała w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Godów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów
187 Uchwała nr XXXI/187/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów w roku 2021"
188 Uchwała nr XXXI/188/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu "Zapora antysmogowa - walka ze smogiem w Gminie Godów"
189 Uchwała nr XXXI/189/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego
190 Uchwała nr XXXI/190/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie "Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego"
191 Uchwała nr XXXI/191/2021 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie