ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto,
w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
e-mail gmina@godow.pl
fax: 032 476 51 00

2. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53
Termin składania ofert: do 20.02.2020r. do godz. 15.00 

3. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn:  „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Ks. Roberta Wallacha w Skrzyszowie”

4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:

    1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ok. 100mb odcinka drogi gminnej publicznej - ulicy Ks. Roberta Wallacha (rejon posesji nr: 1053/280), poprzez prywatne posesje (długość kanału w działkach prywatnych: ok. 100mb) oraz włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej zabudowanej w drodze publicznej gminnej - ulicy Wyzwolenia (rejon posesji 1300/251 i 1299/251).

    2. Zakres umowy obejmuje w szczególności:

 • Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże (2 egz. + płyta CD  - format pdf oraz w formacie .ath lub .kst).
 • Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykon. i odbioru robót (2 egz.) Wykonanie wszelkich niezbędnych badań geotechnicznych (odwiertów).
 • Pozyskanie map.
 • Pozyskanie zgody właścicieli na wejście w tereny prywatne (ok. 3 działki prywatne  – w zależności od zaproponowanej trasy kanału)
 • Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wstępnej koncepcji inwestycji. (1 egz.)
 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji. (4 egz. + płyta CD)
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń, opinii, itp., w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - 2 szt. (dla ulicy Ks. Roberta Wallacha i ulicy Wyzwolenia) wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu we właściwym organie. (2 egz. + płyta CD)

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:

 • świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu;
 • zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji Zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika  projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi;
 • pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, według potrzeb Zamawiającego.
 • udzielanie wyjaśnień na pisemne zapytania Zamawiającego lub wykonawcy robót  budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, dla prawidłowej realizacji zakresu pełnienia nadzoru autorskiego.
 • udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych  poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w  terminach  umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane.

    3. Terminy realizacji etapów zamówienia:

 • data przedłożenia wstępnej koncepcji inwestycji - do 01.05.2020r.
 • data przedłożenia przedmiarów i kosztorysów - do 01.09.2020r.
 • data przedłożenia specyfikacji technicznych – do 20.12.2020 r.
 • data uzyskania pozwolenia na budowę - do 20.12.2020 r.


5. Dodatkowe informacje:

 • Forma  składania ofert - dowolna (tj. poczta tradycyjna, e-mail lub fax)
 • Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 • Do oferty należy dołączyć:
  - 1 referencje (poświadczenie) na wykonanie usługi projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
  - kserokopię uprawnień budowlanych
  - aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
 • Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros