ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto,

w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)


 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Gmina Godów
  ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
  e-mail
  gmina@godow.pl

  fax: 032 476 51 00

 2. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy Godów

  44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

  Termin składania ofert: do 20.02.2020 r. do godz. 1500

 3. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn: „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Zielonej w Skrzyszowie”

 4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:


  1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej publicznej - ulicy Zielonej (rejon posesji nr: 1256/144), poprzez prywatne posesje (długość kanału w działkach prywatnych: ok. 100mb) oraz wylotu kanalizacji do cieku wodnego oznaczonego w MPZP jako B5WS na działce nr: 332/142 obręb Skrzyszów.

  2. Zakres umowy obejmuje w szczególności:

  • Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże (2 egz. + płyta CD w formacie .ath lub .kst).

  • Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykon. i odbioru robót (2 egz.)

  •  Wykonanie wszelkich niezbędnych badań geotechnicznych (odwiertów).

  • Pozyskanie map.

  • Pozyskanie zgody właścicieli na wejście w tereny prywatne (ok. 3 działki prywatne – w zależności od zaproponowanej trasy kanału)

  • Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wstępnej koncepcji inwestycji. (1 egz.)

  • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji. (4 egz. + płyta CD)

  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń, opinii, itp., w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.

  • Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu we właściwym organie. (2 egz. + płyta CD)

   Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:

  • świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu;

  • zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji Zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi;

  • pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, według potrzeb Zamawiającego.

  • udzielanie wyjaśnień na pisemne zapytania Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, dla prawidłowej realizacji zakresu pełnienia nadzoru autorskiego.

  • udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane.


  1. Terminy realizacji etapów zamówienia:

   • data przedłożenia wstępnej koncepcji inwestycji - do 01.05.2020r.

   • data przedłożenia przedmiarów i kosztorysów - do 01.09.2020r.

   • data przedłożenia specyfikacji technicznych – do 20.12.2020 r.

   • data uzyskania pozwolenia na budowę - do 20.12.2020 r.


 1. Dodatkowe informacje:

  • Forma składania ofert: dowolna (tj. poczta tradycyjna, e-mail lub fax)

  • Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

  • Do oferty należy dołączyć:

 • 1 referencje (poświadczenie) na wykonanie usługi projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.
 • kserokopię uprawnień budowlanych
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów

  • O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana..

  • Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros