Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów - godow.bip.net.pl

Urząd Gminy Godów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów, dostępnej pod adresem URL: http://godow.bip.net.pl.

 • Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej:
 • Data ostatniej istotnej modyfikacji Biuletynu Informacji Publicznej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej częsci deklaracji.

Treści niedostępne

 • Pliki dostepne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem dostępności,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych ze standardem,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej: filmów, zdjęć.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Udogodnienia

 • Obecność focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Strona internetowa skaluję się szerokości okna wyświetlacza,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Dorda - Koordynator dostępności.
 • E-mail: agnieszka.dorda@godow.pl
 • Telefon: 32 4765065

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Biuletynu lub jego elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej Biuletynu lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Urzędu Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy w Godowie otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

 • Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. 1 Maja,
 • W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe,
 • Do wejścia prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla wózków, znajdujący się w pobliżu schodów w bliskiej odległości,
 • Wejście do budynku wyposażono w samoobsługową elektryczną platformę umożliwiającą dostęp do wejścia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • Drzwi wejściowe nie otwierają się automatomatycznie, klient może skorzystać z dzwonka znajdującego się po lewej stronie drzwi wejściowych w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy w przypadku trudności z otwarciem,
 • Parking oraz wejście do budynku Urzędu nie są zabezpieczone bramkami,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dostępne są korytarze oraz odpowiednie pomieszczenia na parterze gdzie istnieje możliwość obsługi klienta,
 • Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku,
 • Budynek Urzędu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.