W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych komunikowanie się Zamawiających z Wykonawcami może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów.