ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
 NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
e-mail gmina@godow.pl

2. Termin składania ofert: do 29.04.2020 r. do godz. 15.00 

3. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn:
 „Budowa drogi  publicznej – odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie
 na odcinku 120 mb”

Szczegóły zamówienia:
Dokumentację należy sporządzić w oparciu o Ustawę z dnia 10.04.2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres inwestycji obejmuje odcinek działki drogowej gminnej nr: 749/194 oraz działkę 1509/205 będąca własnością prywatną.
 Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka drogi o długości ok. 120 mb (szerokość jezdni zgodna z obowiązującymi przepisami) i odwodnienia (kanalizacja deszczowa – włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej). Wykonawca zaprojektuje obsługę komunikacyjną do każdej sąsiedniej działki. W przypadku gdy spadki podłużne projektowanych zjazdów będą wymagały wejścia poza granicę pasa drogowego, projekt powinien przewidzieć wykonanie nasypów na przedmiotowych posesjach i przebudowę ogrodzeń, jeśli zajdzie taka konieczność. Z uwagi na brak aktualnych map do celów projektowych terenu objętego inwestycją, Zamawiający nie wyklucza konieczności zaprojektowania przebudowy istniejącej infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem projektowanej drogi. Zamawiający nie przewiduje podziałów nieruchomości.

UWAGA!
Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

 Zakres umowy obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie wszelkich niezbędnych badań geotechnicznych (odwiertów).
2. Pozyskanie map.
3. Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wstępnej koncepcji inwestycji.
4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń, opinii, itp., w tym uzyskanie pozwolenia „ZRID”
5. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwest. z podziałem na branże.
6. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykon. i odbioru robót

Dokumentacja techniczna obejmuje:
1. budowę drogi
2. budowę kanalizacji deszczowej
3. przebudowę istniejącej infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem projektowanej drogi.
4. projekt  stałej organizacji ruchu
5. projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót

Dokumentację należy dostarczyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz
w wersji elektronicznej. Wersja CD musi być tożsama z wersją papierową. Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiarów i kosztorysów w wersji edytowalnej, tj w formacie .ath lub .kst.

 Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
 a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami  stosowanymi przy projektowaniu;
 b) zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji Zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika  projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi;
 c) pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, według potrzeb Zamawiającego.
 d) udzielanie wyjaśnień na pisemne zapytania Zamawiającego lub wykonawcy robót  budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, dla prawidłowej realizacji zakresu pełnienia nadzoru autorskiego.
 e) udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie  niezbędnych  poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w  terminach  umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty  budowlane.

5. Terminy realizacji etapów zamówienia:
- przedłożenie wstępnej koncepcji inwestycji – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
- przedłożenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
- przedłożenie specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
- uzyskanie decyzji ZRID - do 12 miesięcy od daty podpisania umowy

6. Forma  składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej pn:
„Budowa drogi  publicznej – odgałęzienie ulicy Dębowej w Skrzyszowie na odcinku 120 mb”
 Nie otwierać przed  29.04.2020 r.  do godz. 15.00


7. Dodatkowe informacje:
Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Do oferty należy dołączyć:
- 2 referencje (poświadczenie) na wykonanie usługi projektowej w zakresie inwestycji drogowej
- kserokopię uprawnień budowlanych
- aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
 O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana..
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros