UWAGA!

W związku z wniesionymi pytaniami oraz dokonaną zmianą treści SIWZ, termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie. W związku z tym oferty (dla wszystkich części zamówienia) należy złożyć w terminie do dnia 03 grudnia 2020r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03 grudnia 2020r. o godz. 10:30.

 

Zmawiający dokonał poprawy omyłki pisarskiej w nazwie zał. nr 2. Treść załącznika jest prawidłowa i nie uległa zmianie.