ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
 NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
(zamówienie o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
e-mail gmina@godow.pl

2. Termin składania ofert: do 19.01.2021r. do godz. 15:00 

3. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn:
 „Budowa drogi dojazdowej do terenów rekreacyjno-sportowych w Krostoszowicach (od  strony ulicy Leśnej)”

Szczegóły zamówienia:
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do terenów rekreacyjno-sportowych  w Krostoszowicach od strony ulicy Leśnej (inwestycja obejmuje parcele: 1158/168, 1156/168, 1154/149, 1159/168, 636/168, 1828/177, 1517/168). Łączna długość planowanego odcinka drogi wynosi ok. 0,38 km. (przebieg drogi – wg załączonej mapy poglądowej). Droga docelowo powinna posiadać nawierzchnię z asfaltobetonu o nośności minimum KR-2. Dokumentacja obejmuje budowę odwodnienia drogi (rów przydrożny) z włączeniem do cieku w rejonie posesji 1154/149 oraz budowę oświetlenia ulicznego.

 Ponadto, zakres umowy będzie obejmował:

1. Wykonanie wszelkich niezbędnych badań geotechnicznych (odwiertów).
2. Pozyskanie map.
3. Pozyskanie ewentualnych zgód właścicieli na wejścia w teren działek prywatnych (Zamawiający deklaruje pomoc w negocjacjach w tym zakresie).
4. Opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wstępnej koncepcji inwestycji (koncepcja powinna zawierać minimum: projekt zagospodarowania terenu, przekrój poprzeczny typowy oraz profil podłużny drogi).
5. Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy istniejącej infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem projektowanej drogi (w przypadku ewentualnej kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu).
6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń (w tym zatwierdzenia projektu stałej i czasowej organizacji ruchu), opinii, itp.
7. Wykonanie inwentaryzacji drzew do wycinki (kolidujących z inwestycją)
8. Uzyskanie pozwolenia na budowę (lub opcjonalnie prawomocnego zgłoszenia robót w właściwym organie).
9. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
10. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Dokumentację należy dostarczyć w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Wersja CD musi być tożsama z wersją papierową. Zamawiający wymaga kompletu skanów rysunków pdf w wersji elektronicznej (pdf umożliwiające edycję) oraz skanów dokumentów papierowych – po opieczętowaniu  przez organ wydający pozwolenie na budowę lub przyjmujący zgłoszenie robót.  Ponadto Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiarów i kosztorysów w wersji edytowalnej, tj w formacie .ath lub .kst.

UWAGA!
Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.

 Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do:
 a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami  stosowanymi przy projektowaniu;
 b) zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji Zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika  projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi;
 c) pełnienie nadzoru autorskiego na budowie, według potrzeb Zamawiającego.
 d) udzielanie wyjaśnień na pisemne zapytania Zamawiającego lub wykonawcy robót  budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, dla prawidłowej realizacji zakresu pełnienia nadzoru autorskiego.
 e) udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie  niezbędnych  poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w  terminach  umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty  budowlane.

5. Terminy realizacji etapów zamówienia:
- przedłożenie wstępnej koncepcji inwestycji – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
- przedłożenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy
- przedłożenie specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót – do 9 miesięcy od daty podpisania umowy
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót – do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

6. Forma  składania ofert: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej pn:
 „Budowa drogi dojazdowej do terenów rekreacyjno-sportowych w Krostoszowicach (od  strony ulicy Leśnej)”

 Nie otwierać przed  19.01.2021 r.  do godz. 15:00

7. Dodatkowe informacje:

Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Do oferty należy dołączyć:
- 2 referencje (poświadczenie) na wykonanie usługi projektowej w zakresie inwestycji drogowej
- kserokopię uprawnień budowlanych
- aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów
 O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana..
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros