Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.  2019 poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021, Wójt Gminy Godów - Gminny Komisarz Spisowy w Godowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór rusza 1 lutego 2021r. i trwa do 16 lutego 2021r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony z 9 lutego do 16 lutego 2021 r.

Termin składania ofert: przedłużony do 16 lutego 2021r.

 

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
UWAGA!
W przypadku wejścia w życie planowanej nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, termin przeprowadzenia NSP 2021 może zostać przedłużony do dnia 30 września 2021 roku.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie


Wszystkie szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć poniżej w załączniku "Nabór - ogłoszenie".

Dostępne są również informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz regulamin naboru rachmistrzów.

Druk zgłoszenia kandydata - do pobrania poniżej.