W SIWZ zmienia się warunek zawarty w punkcie 6.3 SIWZ następująco:

1. Dysponowanie co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kontrukcyjno-budowlanej.

Ponadto

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Kancelaria Ogólna w terminie do dnia 07 kwietnia 2011r. do godziny 10:00. Oferty będą otwierane w dniu 07 kwietnia 2011r. o godzinie 10:30 na sali posiedzeń w siedzibie zamawiającego. 

Wadium należy wnieść do terminu składania ofert tj. do dnia 07 kwietnia 2011r. do godziny 10:00.