MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek zainteresowanego
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

OPŁATY
za wydanie zaświadczenia – 38 zł

OPŁATĘ MOŻNA UIŚCIĆ:
przelewem na konto Urzędu Gminy Godów, ul. 1 Maja 53 nr rachunku 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 lub na miejscu w urzędzie, pokój nr 1 i 2


PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej