MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM
Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.
Z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

1. Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)
2. Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

Uwaga !  Jeżeli akt stanu cywilnego będzie prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.


OPŁATY
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
 
OPŁATĘ MOŻNA UIŚCIĆ:
przelewem na konto Urzędu Gminy Godów, ul. 1 Maja 53 nr rachunku 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 lub na miejscu w urzędzie, pokój nr 1 i 2


INNE INFORMACJE
Sytuacje, w których może dojść do sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego (przesłanki sprostowania):
Niezgodność danych w akcie stanu cywilnego:
z danymi zawartymi w aktach zbiorowych (są to dokumenty, które były np. podstawą sporządzenia aktu)
z innymi aktami stanu cywilnego stwierdzającymi zdarzenie wcześniejsze i dotyczącymi tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców, dziadków)
z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej