MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM
Administracyjne uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonywane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek:
- osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego
- osoby mającej w tym interes prawny
- prokuratora
 Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego
Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).
Jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Uwaga !  Jeżeli akt stanu cywilnego będzie uzupełniany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu.

OPŁATY
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu aktu stanu cywilnego.
 
OPŁATĘ MOŻNA UIŚCIĆ:
przelewem na konto Urzędu Gminy Godów, ul. 1 Maja 53 nr rachunku 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 lub na miejscu w urzędzie, pokój nr 1 i 2


INNE INFORMACJE
Powiadomienie osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy
Jeżeli czynność uzupełnienia dokonywana będzie z urzędu lub inicjatywy podmiotów innych niż osoba, której akt stanu cywilnego dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, osoba ta zostanie powiadomiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego o zamiarze uzupełnienia jej aktu stanu cywilnego lub złożeniu wniosku o uzupełnienie.
W przypadku uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, powiadamia się o złożeniu wniosku drugiego małżonka.


PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego

2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej