WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187 poz. 1330)


PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej składany i podpisany jest przez osobę fizyczną we własnym imieniu, w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną (KRS) lub pełnomocnika, pełnomocnik wnioskodawcy musi do wniosku dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej jest składany za pośrednictwem organu administracji publicznej załatwiającego sprawę, w związku z którą wniesiono opłatę skarbową.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien zawierać:
dane osobowe lub identyfikacyjne,
kwotę zwrotu,
określenie czynności urzędowej, której nie dokonano lub zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), których nie wydano,

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej


INNE INFORMACJE
1.Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli:
mimo zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej,
mimo zapłacenia nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym.
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
4. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, która ma być zwrócona, ciążył solidarnie na kilku osobach lub jednostkach, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.