Wniosek i wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych należy złożyć w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2  


2. Wymagane dokumenty:
1.Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia.
3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4.Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).
5. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać w wyznaczonym punkcie na terenie urzędu bezpośrednio przy składaniu wniosku.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy Godów, Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2,

Uwagi:
1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (informacja w zakładce „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.").

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14