Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Wniosek i wymagane dokumenty
1.Należy pobrać, wydrukować i wypełnić „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.

2.Wniosek należy złożyć w Referacie Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2
Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
b) dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
c) zakres żądanych danych,
d) uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),

3.Do wniosku należy dołączyć:
a) dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
b) dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie można wskazać    we  wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych),
c) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
d) należy pamiętać o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu)

4.Odpowiedź można odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).


Opłaty:
31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Godów:
BS Jastrzębie-Zdrój Nr konta: 65 8470 0001 2001 0020 4899 0002

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1382 z późn. zm.).
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Miejsce złożenia i odbioru:
Urząd Gminy Godów, Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2,

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.  
5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

 

WAŻNE
Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.
W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.
Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zmianami);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1000);
Rozporządzenie ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2523)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.


Więcej informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14