Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu przy nadaniu numeru PESEL dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów
- wniosek o nadanie numeru PESEL
- dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo


Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2,

Po zakończeniu procedury osoba otrzyma zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku (papierowo lub elektronicznie).


Opłaty
bez opłat

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami.)

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1397)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zmianami)
4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. Nr 74 ze zm.).

 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14