OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGOMIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 14, tel. 32 47 65 065 wew. 12


PODSTAWA PRAWNA

Art. 24h ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami -  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000446

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. 2003.34.282 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030340282 )


PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO

Radny gminy


INNE INFORMACJE

Radny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanym dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składa radny - przewodniczącemu rady gminy w dwóch egzemplarzach.


Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

 

 

Informację opracowała: Sabina Opas