MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657)

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1) podanie o wymeldowanie osoby,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego);

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.

 

OPŁATY
Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.