Wyborcy czasowo przebywający na terenie Gminy Godów (w tym zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2011 roku w Referacie Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich Urzędu Gminy  w Godowie – pokój nr 1 i 2 w godzinach pracy urzędu.

 


W dniach od  19 września do 30 września 2011r. w Urzędzie Gminy w Godowie będzie możliwość wglądu do spisu wyborców Gminy Godów.

Spis wyborców udostępniony będzie zainteresowanym osobom w Referacie Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich – pokój nr 1 i 2 w godzinach pracy urzędu.