Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek składa się do dnia 7 października 2011 roku w Referacie Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Godowie – pokój nr 1 i 2 w godzinach pracy urzędu.