OPŁATA SKARBOWA

Podstawy prawne:
1.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku Nr 187 poz. 1330)

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z MIENIA GMINNEGO

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

OPŁATA TARGOWA

OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Opłaty należy wnosić na rachunek Gminy Godów
nr 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036

Opłata skarbowa może być dodatkowo uiszczona u inkasenta wyznaczonego przez Radę Gminy w Urzędzie Gminy.

Rachunek bankowy dotyczący wpłaty:

- wadia

- zabezpieczenia gwarancyjne

numer 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007  

Informacji dodatkowych udziela się pod numerem telefonu:

 32 4765065 wew. 18/16