MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13

PROCEDURY
Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.


Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego  treść oświadczenia lub odczytując je na głos.
Oświadczenia składane są  publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

OPŁATY
84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

INNE INFORMACJE

1. Ślub poza urzędem stanu cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Godowie może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium Gminy Godów [w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję].
Zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego może nastąpić:
- na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności
- na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego
- w przypadku wniosku osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności,  pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł
- w przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy

2. Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej

 


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 463 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zmianami)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2086 ze zmianami)