MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13

PROCEDURY
W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

Kierownik urzędu stanu cywilnego na podstawie zapewnienia wyda pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera m.in. oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku przyszłych dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest  celem przedłożenia go duchownemu.; ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

OPŁATY
84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

INNE INFORMCJE
Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.
 
Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

 

WAŻNE! Przed wizytą w urzędzie stanu cywilnego należy skontaktować się  telefonicznie z pracownikiem urzędu celem uzyskania informacji, czy akty urodzenia nupturientów znajdują się w rejestrze stanu cywilnego [zostały tam przeniesione przez urząd właściwy ze względu na rejestrację zdarzenia] bowiem akty te są niezbędne do prawidłowego przygotowania zapewnienia i sporządzenia zaświadczenia  stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 463 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1000 ze zmianami)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2086 ze amianami)