Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Godów

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał stanowiących akt prawa miejscowego

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

RADY GMINY GODÓW

VI KADENCJI - LATA 2010-2014


nr uchwały/ rok

w sprawie

Nr III/7/10

z dnia 30.12.2010 r.


Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 40, poz. 709 z dnia 21.02.2011 r.

Nr III/12/10

z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXIV/224/08 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 334 z dnia 21.01.2011 r.

Nr III/13/10

z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/397/10 rady Gminy Godów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 335 z dnia 21.01.2011 r.

Nr III/14/10

z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Godów - Gminna Ewidencja Zabytków na lata 2010-2014”.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26, poz. 486 z dnia 02.02.2011 r.

Nr VI/35/11

z dnia 28.03.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 103, poz. 1979 z dnia 18.05.2011 r.

Nr VII/42/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Skrzyszów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 124, poz. 2387 z dnia 09.06.2011 r.

Nr VII/45/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 124, poz. 2388 z dnia 09.06.2011 r.

Nr VII/49/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekraczania lub naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2487 z dnia 20.06.2011 r.

Nr VII/50/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opóźnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 134, poz. 2507 z dnia 22.06.2011 r.

Nr VIII/54/11

z dnia 06.06.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie opłat za świadczenia publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2555 z dnia 24.06.2011 r.

Nr VIII/55/11

z dnia 06.06.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 156, poz. 2922 z dnia 22.07.2011 r.

Nr IX/60/11

z dnia 20.06.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 154, poz. 2855 z dnia 20.07.2011 r.

Nr X/63/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 224, poz. 3820 z dnia 26.09.2011 r.

Nr X/64/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 224 poz. 3821 z dnia 26.09.2011 r.

Nr X/65/11 z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy Godów w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 246 poz. 4101 z dnia 11.10.2011 r.

Nr X/66/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/54/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2011 r. Nr 136, poz. 2555.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 224, poz. 3822 z dnia 26.09.2011 r.

Nr X/67/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIV/397/10 Rady Gminy Godów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 228, poz. 3879 z dnia 28.09.2011 r.

Nr XI/73/11

z dnia 26.09.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 269, poz. 4454 z dnia 15 .11.2011 r..

Nr XIII/87/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5179 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/88/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.,

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5180 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/89/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5181 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/90/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5182 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/91/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5183 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/92/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXIV/224/08 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5184 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIV/98/11

z dnia 28.12.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu gminy Godów na 2012 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 436 z dnia 24 stycznia 2012 r.

Nr XIV/107/11

z dnia 28.12.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 10 z dnia 5 stycznia 2012 r.

Nr XV/110/12

z dnia 30.01.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1253 z dnia 19 marca 2012 r.

Nr XV/117/12

z dnia 30.01.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1254 z dnia 19 marca 2012 r.

Nr XVIII/132/12

z dnia 26.04.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Krostoszowicach.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2167 z dnia 25 maja 2012 r.

Nr XVIII/134/12

z dnia 26.04.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2181 z dnia 28 maja 2012 r.

Nr XVIII/140/12

z dnia 26.04.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2209 z dnia 30 maja 2012 r.

Nr XXI/148/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3342 z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/149/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany treści Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2734 z dnia 10 lipca 2012 r.

Nr XXI/151/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów z dnia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3343 z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/152/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3407 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/155/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3451 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/156/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2781 z dnia 12 lipca 2012 r.

Nr XXI/157/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3408 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Nr XXIII/161/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4469 z dnia 7 listopada 2012 r.

Nr XXIII/162/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4229 z dnia 26 października 2012 r.

Nr XXIII/163/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4230 z dnia 26 października 2012 r.

Nr XXIII/164/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Godów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4470 z dnia 7 listopada 2012 r.

Nr XXIV/176/12

z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia zbiorowego pomnika przyrody.


Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5224 z dnia 4 grudnia 2012 r.


Nr XXVI/181/12

z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/162/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4231 z dnia 26 października 2012 r.


Nr XXVI/182/12

z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4232 z dnia 26 października 2012 r.


Nr XXV/184/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2013rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4343 z dnia 2 listopada 2012 r.


Nr XXV/185/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2013 roku.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4344 z dnia 2 listopada 2012 r.

Nr XXV/186/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4345 z dnia 2 listopada 2012 r.


Nr XXV/187/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4346 z dnia 2 listopada 2012 r.


Nr XXV/188/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4347 z dnia 2 listopada 2012 r.

Nr XXV/189/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6100 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Nr XXVII/193/12

z dnia 3.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6101 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Nr XXVII/196/12

z dnia 3.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5514 z dnia 7 grudnia 2012 r.

Nr XXVIII/197/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy Godów na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 63 z dnia 4 stycznia 2013 r.

Nr XXVIII/203/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Wniosek z dnia 23.01.2013 r. o wycofania uchwały z publikacji.

Nr XXVIII/204/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Wniosek z dnia 23.01.2013 r. o wycofania uchwały z publikacji.

Nr XXVIII/205/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach.

Wniosek z dnia 23.01.2013 r. o wycofania uchwały z publikacji.

Nr XXVIII/208/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 839 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Nr XXVIII/209/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1471 z dnia 11 lutego 2013 r.

XXIX/211/2013

z dnia 28. 01.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1472 z dnia 11 lutego 2013 r.

XXIX/212/2013

z dnia 28. 01.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1816 z dnia 25 lutego 2013 r.

XXIX/221/2013

z dnia 28.01.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1984 z dnia 1 marca 2013r .

XXX/224/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2151 z dnia 7 marca 2013r .

XXX/227/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2227 z dnia 8 marca 2013r .

XXX/228/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2229 z dnia 8 marca 2013r .

XXX/229/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2228 z dnia 8 marca 2013r .

XXXI/230/2013

z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2920 z dnia 28 marca 2013r .

XXXI/231/2013

z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2921 z dnia 28 marca 2013r .

XXXII/244/2013

z dnia 25.04.2013 r.


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. 

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3650 z dnia 6 maja  2013r .

XXXIII/244/2013

z dnia 27.05. 2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/244/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4046 z dnia 3 czerwca 2013r .

XXXIV/259/13

z dnia 03.06.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4180 z dnia 7 czerwca 2013r .

 

XXXIX/292/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6985 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/293/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6986 z dnia 29 listopada 2013 r.


XXXIX/294/13

z dnia 25.11.2013 r.


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6987 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/295/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenie zasad poboru i terminów płatności w 2014 roku

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6988 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/297/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6989 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/298/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6990 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/299/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6991 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/300/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6992 z dnia 29 listopada 2013 r.

 

XL/305/13

z dnia 23.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 140 z dnia 9 stycznia 2014 r.

XLI/325/14

z dnia 6.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 876 z dnia 12 lutego 2014r.


 

XLII/332/14

z dnia 24.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1159 z dnia 28 lutego 2014r.

XLII/334/14

z dnia 24.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1160 z dnia 28 lutego 2014r.

XLII/335/14

z dnia 24.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1161 z dnia 28 lutego 2014r.

XLII/332/14

z dnia 24.02.2014r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1159 z dnia 28 lutego 2014 r.

XLII/334/14

z dnia 24.02.2014r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1160 z dnia 28 lutego 2014 r.

XLII/335/14

z dnia 24.02.2014r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1161 z dnia 28 lutego 2014 r.

XLIII/338/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2061 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/339/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2062 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/340/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/12 Rady Gminy Godów z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2063 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/341/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2064 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/346/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godów na lata 2014-2019

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2065 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/347/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2066 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/350/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych Nr 9 i 10 w Łaziskach

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2067 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIV/354/14

z dnia 28.04.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2637 z dnia 5 maja 2014 r.

XLIV/356/14

z dnia 28.04.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2638 z dnia 5 maja 2014 r.

 

Nr XLV/364/14

z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godów nr XLIII/339/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc prawnych na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3062 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Nr XLV/365/14

z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Godów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3063 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Nr XLV/366/14
z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3064 z dnia 4 czerwca 2014 r.

 

Nr XLV/370/14

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Godów dla określonych terenów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3122 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Nr XLVI/373 /14

z dnia 16.06.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/259/13 z dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3401 z dnia 20 czerwca 2014 r.

Nr XLVI/374/14

z dnia 16.06.2014 r.

Uchwała Uchwała Nr XLVI/374/14 Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3402 z dnia 20 czerwca 2014r.

Nr XLII/381/14

z dnia 04.08.2014 r.

Uchwala Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/319/14 Rady Gminy Godów z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Powstańców 95, 97 w Łaziskach w Gminie Godów".

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4266 z dnia 11 sierpnia 2014r.

Nr XLVIII/389/14

z dnia 29.09.2014

Uchwala Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4951 z dnia 3 października 2014r.

 

L/395/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5382 z dnia 31 października 2014 r.

L/396/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5383 z dnia 31 października 2014 r.

L/397/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2015 roku.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5384 z dnia 31 października 2014 r.

L/398/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5385 z dnia 31 października 2014 r.

L/404/14

z dnia 27.10.2014 r.


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5386 z dnia 31 października 2014 r.

LI/405/14

z dnia 13 .11.2914 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6109 z dnia 24 listopada 2014 r.

Metadane

Źródło informacji:Sabina Opas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sabina Opas
Data wprowadzenia:2011-07-01 12:08:17
Opublikował:Sabina Opas
Data publikacji:2011-07-01 12:10:06
Ostatnia zmiana:2014-11-27 09:42:26
Ilość wyświetleń:4357

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij