ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

RADY GMINY GODÓW

VI KADENCJI - LATA 2010-2014


nr uchwały/ rok

w sprawie

Nr III/7/10

z dnia 30.12.2010 r.


Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 40, poz. 709 z dnia 21.02.2011 r.

Nr III/12/10

z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXIV/224/08 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 334 z dnia 21.01.2011 r.

Nr III/13/10

z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIV/397/10 rady Gminy Godów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18, poz. 335 z dnia 21.01.2011 r.

Nr III/14/10

z dnia 30.12.2010 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy Godów - Gminna Ewidencja Zabytków na lata 2010-2014”.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 26, poz. 486 z dnia 02.02.2011 r.

Nr VI/35/11

z dnia 28.03.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 103, poz. 1979 z dnia 18.05.2011 r.

Nr VII/42/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie nadania nazwy ulicy w Sołectwie Skrzyszów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 124, poz. 2387 z dnia 09.06.2011 r.

Nr VII/45/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 124, poz. 2388 z dnia 09.06.2011 r.

Nr VII/49/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekraczania lub naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2487 z dnia 20.06.2011 r.

Nr VII/50/11

z dnia 05.05.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opóźnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 134, poz. 2507 z dnia 22.06.2011 r.

Nr VIII/54/11

z dnia 06.06.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie opłat za świadczenia publicznych przeszkoli prowadzonych przez Gminę Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2555 z dnia 24.06.2011 r.

Nr VIII/55/11

z dnia 06.06.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 156, poz. 2922 z dnia 22.07.2011 r.

Nr IX/60/11

z dnia 20.06.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 154, poz. 2855 z dnia 20.07.2011 r.

Nr X/63/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 224, poz. 3820 z dnia 26.09.2011 r.

Nr X/64/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 224 poz. 3821 z dnia 26.09.2011 r.

Nr X/65/11 z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany treści uchwały Rady Gminy Godów w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 246 poz. 4101 z dnia 11.10.2011 r.

Nr X/66/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr VIII/54/11 Rady Gminy Godów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2011 r. Nr 136, poz. 2555.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 224, poz. 3822 z dnia 26.09.2011 r.

Nr X/67/11

z dnia 29.08.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLIV/397/10 Rady Gminy Godów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 228, poz. 3879 z dnia 28.09.2011 r.

Nr XI/73/11

z dnia 26.09.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 269, poz. 4454 z dnia 15 .11.2011 r..

Nr XIII/87/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5179 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/88/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 r.,

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5180 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/89/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5181 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/90/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5182 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/91/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5183 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIII/92/11

z dnia 28.11.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXIV/224/08 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 306, poz. 5184 z dnia 14.12.2011 r.

Nr XIV/98/11

z dnia 28.12.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu gminy Godów na 2012 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 436 z dnia 24 stycznia 2012 r.

Nr XIV/107/11

z dnia 28.12.2011 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji danych do ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 10 z dnia 5 stycznia 2012 r.

Nr XV/110/12

z dnia 30.01.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1253 z dnia 19 marca 2012 r.

Nr XV/117/12

z dnia 30.01.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1254 z dnia 19 marca 2012 r.

Nr XVIII/132/12

z dnia 26.04.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Krostoszowicach.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2167 z dnia 25 maja 2012 r.

Nr XVIII/134/12

z dnia 26.04.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2181 z dnia 28 maja 2012 r.

Nr XVIII/140/12

z dnia 26.04.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2209 z dnia 30 maja 2012 r.

Nr XXI/148/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3342 z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/149/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany treści Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2734 z dnia 10 lipca 2012 r.

Nr XXI/151/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów z dnia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3343 z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/152/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3407 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/155/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3451 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Nr XXI/156/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2781 z dnia 12 lipca 2012 r.

Nr XXI/157/12

z dnia 25.06.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3408 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Nr XXIII/161/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4469 z dnia 7 listopada 2012 r.

Nr XXIII/162/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4229 z dnia 26 października 2012 r.

Nr XXIII/163/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4230 z dnia 26 października 2012 r.

Nr XXIII/164/12

z dnia 17.09.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Godów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Godów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4470 z dnia 7 listopada 2012 r.

Nr XXIV/176/12

z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała w sprawie ustanowienia zbiorowego pomnika przyrody.


Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5224 z dnia 4 grudnia 2012 r.


Nr XXVI/181/12

z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/162/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4231 z dnia 26 października 2012 r.


Nr XXVI/182/12

z dnia 11.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/12 z dnia 17 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4232 z dnia 26 października 2012 r.


Nr XXV/184/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2013rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4343 z dnia 2 listopada 2012 r.


Nr XXV/185/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2013 roku.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4344 z dnia 2 listopada 2012 r.

Nr XXV/186/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów i wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4345 z dnia 2 listopada 2012 r.


Nr XXV/187/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4346 z dnia 2 listopada 2012 r.


Nr XXV/188/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4347 z dnia 2 listopada 2012 r.

Nr XXV/189/12

z dnia 29.10.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6100 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Nr XXVII/193/12

z dnia 3.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podziału Gminy Godów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6101 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Nr XXVII/196/12

z dnia 3.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5514 z dnia 7 grudnia 2012 r.

Nr XXVIII/197/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy Godów na 2013 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 63 z dnia 4 stycznia 2013 r.

Nr XXVIII/203/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Wniosek z dnia 23.01.2013 r. o wycofania uchwały z publikacji.

Nr XXVIII/204/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Wniosek z dnia 23.01.2013 r. o wycofania uchwały z publikacji.

Nr XXVIII/205/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach.

Wniosek z dnia 23.01.2013 r. o wycofania uchwały z publikacji.

Nr XXVIII/208/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 839 z dnia 24 stycznia 2013 r.

Nr XXVIII/209/12

z dnia 20.12.2012 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1471 z dnia 11 lutego 2013 r.

XXIX/211/2013

z dnia 28. 01.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Godów za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1472 z dnia 11 lutego 2013 r.

XXIX/212/2013

z dnia 28. 01.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Godów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1816 z dnia 25 lutego 2013 r.

XXIX/221/2013

z dnia 28.01.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1984 z dnia 1 marca 2013r .

XXX/224/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2151 z dnia 7 marca 2013r .

XXX/227/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2227 z dnia 8 marca 2013r .

XXX/228/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2229 z dnia 8 marca 2013r .

XXX/229/13

z dnia 25.02.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2228 z dnia 8 marca 2013r .

XXXI/230/2013

z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2920 z dnia 28 marca 2013r .

XXXI/231/2013

z dnia 28.03.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2921 z dnia 28 marca 2013r .

XXXII/244/2013

z dnia 25.04.2013 r.


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska. 

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3650 z dnia 6 maja  2013r .

XXXIII/244/2013

z dnia 27.05. 2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/244/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4046 z dnia 3 czerwca 2013r .

XXXIV/259/13

z dnia 03.06.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zasad udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4180 z dnia 7 czerwca 2013r .

 

XXXIX/292/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6985 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/293/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6986 z dnia 29 listopada 2013 r.


XXXIX/294/13

z dnia 25.11.2013 r.


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6987 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/295/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenie zasad poboru i terminów płatności w 2014 roku

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6988 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/297/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6989 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/298/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6990 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/299/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6991 z dnia 29 listopada 2013 r.

XXXIX/300/13

z dnia 25.11.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6992 z dnia 29 listopada 2013 r.

 

XL/305/13

z dnia 23.12.2013 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 140 z dnia 9 stycznia 2014 r.

XLI/325/14

z dnia 6.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 876 z dnia 12 lutego 2014r.


 

XLII/332/14

z dnia 24.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1159 z dnia 28 lutego 2014r.

XLII/334/14

z dnia 24.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1160 z dnia 28 lutego 2014r.

XLII/335/14

z dnia 24.02.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1161 z dnia 28 lutego 2014r.

XLII/332/14

z dnia 24.02.2014r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1159 z dnia 28 lutego 2014 r.

XLII/334/14

z dnia 24.02.2014r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1160 z dnia 28 lutego 2014 r.

XLII/335/14

z dnia 24.02.2014r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1161 z dnia 28 lutego 2014 r.

XLIII/338/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2061 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/339/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2062 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/340/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/12 Rady Gminy Godów z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Godów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2063 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/341/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2064 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/346/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Godów na lata 2014-2019

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 2065 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/347/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2066 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIII/350/14

z dnia 31.03.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych Nr 9 i 10 w Łaziskach

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2067 z dnia 7 kwietnia 2014 r.

XLIV/354/14

z dnia 28.04.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2637 z dnia 5 maja 2014 r.

XLIV/356/14

z dnia 28.04.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2638 z dnia 5 maja 2014 r.

 

Nr XLV/364/14

z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Godów nr XLIII/339/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku budowli, budynków lub ich części oraz gruntów w związku z utworzeniem nowych miejsc prawnych na terenie Gminy Godów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3062 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Nr XLV/365/14

z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Godów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3063 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Nr XLV/366/14
z dnia 26.05.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3064 z dnia 4 czerwca 2014 r.

 

Nr XLV/370/14

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Godów dla określonych terenów.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3122 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Nr XLVI/373 /14

z dnia 16.06.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/259/13 z dnia 03 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3401 z dnia 20 czerwca 2014 r.

Nr XLVI/374/14

z dnia 16.06.2014 r.

Uchwała Uchwała Nr XLVI/374/14 Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 3402 z dnia 20 czerwca 2014r.

Nr XLII/381/14

z dnia 04.08.2014 r.

Uchwala Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XLI/319/14 Rady Gminy Godów z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Straży Pożarnej przy ul. Powstańców 95, 97 w Łaziskach w Gminie Godów".

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4266 z dnia 11 sierpnia 2014r.

Nr XLVIII/389/14

z dnia 29.09.2014

Uchwala Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4951 z dnia 3 października 2014r.

 

L/395/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5382 z dnia 31 października 2014 r.

L/396/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5383 z dnia 31 października 2014 r.

L/397/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2015 roku.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5384 z dnia 31 października 2014 r.

L/398/14

z dnia 27.10.2014 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5385 z dnia 31 października 2014 r.

L/404/14

z dnia 27.10.2014 r.


Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5386 z dnia 31 października 2014 r.

LI/405/14

z dnia 13 .11.2914 r.

Uchwała Rady Gminy Godów w sprawie zmiany uchwały Nr XL/305/13 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2014 rok

Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6109 z dnia 24 listopada 2014 r.