MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro - pokój nr 23, telefon 032/ 47 65 065 wew. 15

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 627/

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

a) posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości

b) właściciel urządzeń, o których mowa w art 49 KC - gdy drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

b) mapa ewidencyjna określająca usytuowanie drzewa/krzewu w terenie

 

OPŁATA

Po wydaniu decyzji administracyjnej strona (wnioskodawca) otrzymuje 1 egzemplarz bezpłatnie

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni od momentu wpływu wniosku do Urzędu Gminy

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.