MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

I piętro, pokój nr 22

Tel. 47-65-065 wew. 23

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 93 ust. 1-3 art. 96 ust.1, 4, art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r, poz. 121 z późniejszymi zmianami)

2. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

Właściciel nieruchomości, dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Po wydaniu postanowienia opiniującego projekt podziału należy dostarczyć:

a) projekt podziału w skali 1:1000

b) protokół z przyjęcia granic nieruchomości

c) wykaz zmian gruntowych

d) wyaz synchronizacyjny (w przypadku rozbieżności danych)

 

OPŁATY

Po wydaniu decyzji administracyjnej strona otrzymuje 1 egzemplarz bezpłatnie

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W formie decyzji administracyjnej, do 30 dni od momentu wpływu wniosku

 

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.