MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 22

Tel. 47-65-065 wew. 23

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,  poz. 121 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663)

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

Właściciel nieruchomości, posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a) wstępny projekt podziału w skali 1:1000

b) szkic orienacyjny

c) atualny odpis z KW

d) wypis z ewidencji grutów

e) kopia mapy ewidencyjnej 

 

OPŁATA

Po wydaniu postanowienia strona otrzymuje 1 egzemplarz bezpłatnie.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 14 dni w formie postanowienia

Tryb odwoławczy:

W terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.