MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunlanej

I piętro, pokój nr 24

Tel. 47-65-065 wew. 19

 

PODSTAWA PRAWNA  

1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1264)

3. Uchwała Rady Gminy w Godowie nr XIII/83/2019 z dnia 28 listopada 2019r. W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Godów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 8467 z dn. 9.12.2019r.)

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

Właściciel nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY

a) wniosek dotyczący zajęcia pasa drogowego

b) plan orientacyjny

c) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000

d) harmonogram robót

 

OPŁATA

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy  publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Przy ustalaniu stawek uwzględnia się:

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawę załatwia się drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.