MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 24

Tel.47-65-065 wew. 19

 

PODSTAWA PRAWNA

- UCHWAłA NR XVIII/140/12 Rady Gminy Godów z dnia 26.04.2012r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2012r., poz. 2209 z dn. 30.05.2012r.) w sprawie określania zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- wraz ze zmianami zawartymi w UCHWALE NR VI/50/2015 Rady Gminy Godów z dnia 27.04.2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Godów,
na której realizowane będzie dane przedsięwzięcie.

O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy posiadają uregulowaną gospodarkę odpadami na dzień złożenia wniosku oraz nie posiadają zaległości z tytułu podatków, opłat
i innych należności względem Gminy Godów.

 

WNIOSKI I TERMINY

 • wnioski o dotację celową na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  oraz zapewnienie odbioru ścieków i zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane
  z JZWiK S.A.) są przyjmowane do 30 listopada każdego roku budżetowego,
  przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych;
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia  pomiędzy Gminą Godów
  a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji celowej;
 • po podpisaniu umowy o dofinansowanie, dotowany składa pisemną  informację dotyczącą terminu rozpoczęcia robót budowlanych;
 • termin wykonania zadania oraz termin rozliczenia zadania objętego dotacją:
  do dnia 15 grudnia danego roku;
 • do 15 grudnia danego roku Dotowany składa pisemną informację o zrealizowaniu zadania
  wraz z załącznikami (faktury lub rachunki za zakupione materiały lub/oraz zrealizowane usługi z datą
  nie wcześniejszą niż data podpisania umowy dotacyjnej, protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej, kserokopia umowy na odbiór ścieków poprzez wybudowane przyłącze kanalizacyjne oraz kserokopia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej);
 • dotacja zostaje rozliczona i przekazana w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia zadania przez Dotowanego.