MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestcyji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pokój nr 23, tel. 47-65-065 wew. 15

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 2012, poz. 391 z późniejszymi zmianami/

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

Przedsiębiorca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

OPŁATY

Opłata za wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wynosi 107 zł.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W formie decyzji administracyjnej do 30 dni od momentu wpływu wniosku.
 

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.