Udostępnienie rejestru wyborców

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

Sposób załatwienia sprawy
Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 lit.d ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póżn. zm.)


Informacje dodatkowe:
Wniosek powinien zawierać prawidłowe dane umożliwiające ustalenie tożsamości.

 

Informację opracowała: Dorota Brzoska