Urząd Gminy Godów posiada archiwum zakładowe, którego usytuowanie w strukturze organizacyjnej określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Godów. Zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zasób archiwalny archiwum zakładowego służy potrzebom jednostki, w której archiwum to zostało utworzone, a więc potrzebom wynikającym z bieżącej działalności i funkcjonowania Urzędu Gminy Godów.

    Dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym, z uwagi na wartość historyczną, naukową i praktyczną, dzieli się na materiały archiwalne - kat."A" i dokumentację niearchiwalną - kat."B".

    Materiały kat. "A" to wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna, mapy i plany oraz inna dokumentacja bez względu na sposób jej wytwarzania, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej, która może być wykorzystana do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych i historycznych. Materiały archiwalne są przechowywane wieczyście i nie mogą być niszczone. Są one przechowywane w urzędowym archiwum zakładowym przez 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Państwowego.

    Materiały kat. "B" to pozostałe dokumenty gromadzone w archiwum zakładowym, nie będące materiałami archiwalnymi. Dokumenty te muszą być przechowywane w archiwum zakładowym przez określoną w kategorii archiwalnej liczbę lat. Są to akta o czasowym okresie przechowywania. Po upływie tego okresu przeprowadzane jest brakowanie (po uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego) lub ekspertyza archiwalna (dotyczy akt oznaczonych literą "E"), decydująca, które z akt będą przechowywane wieczyście, a które zostaną przekazane do zniszczenia.

    Przykładowa dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym:

1) akta osobowe pracowników urzędu i pracowników placówek oświatowych,
2) kartoteki wynagrodzeń,
3) listy płac,
4) książki meldunkowe i rejestry mieszkańców,
5) karty gospodarstw rolnych,
6) rejestry wymiarowe podatków,
7) pozwolenia na budowę,
8) decyzje o warunkach zabudowy,
9) przejęcie gruntów na Skarb Państwa,
10) protokoły sesji Rady Gminy, uchwały Rady Gminy,
11) protokoły posiedzeń Zarządu Gminy,
12) protokoły zebrań wiejskich i rad sołeckich,
13) budżet Gminy i jego zmiany,
14) itd.

Należy zaznaczyć, że dokumentacja zgromadzona w archiwum zakładowym nie jest w pełni kompletna, a braki w dokumentacji dotyczą szczególnie starszych dokumentów.