MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki
Stanowisko ds. działalności gospodarczej - parter /Biuro Obsługi Klienta/, tel.47-65-065 wew. 42

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony formularz wniosku (formularz wniosku można odebrać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać wersję elektroniczną - tutaj)
2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia (dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza gminą Godów)

 

OPŁATY
1. Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
a) 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo.
b) 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
c) 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
2. Termin wniesienia opłaty - przed wydaniem zezwolenia
3. Opłatę należy wnieść na konto - Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036, Gmina Godów ul. 1 Maja 53 , 44-340 Godów
(w tytule przelewu należy zaznaczyć czego opłata dotyczy)

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.

 

INNE UWAGI, WSKAZÓWKI
1. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do 2 dni. 

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)

 

Informacje o sposobie załatwienia sprawy dostępne również na platformie SEKAP

 

Informację opracowała: Beata Firla