MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki
Stanowisko ds. działalności gospodarczej - parter /Biuro Obsługi Klienta/, tel.47-65-065 wew. 42

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony formularz wniosku (formularz wniosku można odebrać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać wersję elektroniczną - tutaj)
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu)
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

OPŁATY
1. Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - kwota opłaty: wysokość proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 PLN należnej za cały rok kalendarzowy.
2. Termin wniesienia opłaty - przed wydaniem zezwolenia
3. Opłatę należy wnieść na konto - Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036, Gmina Godów ul. 1 Maja 53 , 44-340 Godów (w tytule przelewu należy zaznaczyć czego opłata dotyczy)

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
2. Przekazanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii powoduje wstrzymanie biegu terminów załatwienia wniosku
3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i wniesieniu opłaty

Złożone wnioski opiniowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, która ma swoje posiedzenie 1 raz w miesiącu.

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.

 

INNE UWAGI, WSKAZÓWKI
Dodatkowo za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu uiszczane są opłaty roczne, obliczane indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art. 11' niżej przytoczonej ustawy - oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do odebrania w Urzędzie Gminy - parter /Biuro Obsługi Klienta/ lub wersja elektroniczna - tutaj

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
Uchwała Nr XLVI/334/2018 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Godów.
Uchwała Nr XLVI/335/2018 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Godów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Informacje o sposobie załatwienia sprawy dostępne również na platformie SEKAP

 

Informację opracowała: Beata Firla