W   związku   ze złożoną prośbą jednego z wykonawców do   prowadzonego   postępowania   w trybie  przetargu   nieograniczonego  na   „Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Godów” załączniki do siwz, tj.:

1.   załącznik nr 4 – oferta przetargowa,

2.  załącznik nr 5 – wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy,

3.  załącznik nr 6 – doświadczenie wykonawcy

 zostają udostępnione na stronie internetowej godow.bip.net.pl  w wersji edytowalnej.