WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW w części A

WYBORCY POSIADAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 ze zmianami). 


PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM
Osoba posiadająca czynne prawo wyborcze będąca obywatelem polskim

WAŻNE
1) wyborca zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Godów wpisany jest do rejestru wyborców z urzędu,
2) wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców,
3) wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisany jest do rejestru, jeżeli złoży w tej sprawie pisemny wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy,
4) wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złoży w tej sprawie wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
1) wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
2) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
3) pisemną deklarację, w którek wniskodawca podaje swoje obywatelstwo  i adres stałego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TERMIN
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt w terminie 3 dni od wniesienia wniosku.

OPŁATY
bez opłat

 

Informację opracowała: Dorota Brzoska