WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW w części B

OBYWATELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCY OBYWATELAMI POLSKIMI

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 ze zmianami). 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM
Obywatel państwa członkowskiego UE zamieszkały na stałe na terenie gminy Godów


WYMAGANE DOKUMENTY

 1) wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B [druk]
 2) pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców [druk]
 3) kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 4) oryginał dokumentu potwierdzającego tożsamość [do wglądu]


TERMIN
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt w terminie 3 dni od wniesienia wniosku.

 

OPŁATY
bez opłat

 

Informację opracowała: Dorota Brzoska