Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa przy sporządzaniu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, Uchwalonej Uchwałą nr XLII/386/10 z dnia 28 czerwca 2010r.