Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów - godow.bip.net.pl

Urząd Gminy Godów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów, dostępnej pod adresem URL: http://godow.bip.net.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej częsci deklaracji.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Udogodnienia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Podmiot Publiczny powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Urzędu Gminy, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy w Godowie otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.