Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Godów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu Podmiotowe
    Informacje Ogólne (0)
        Dane teleadresowe (1)
        Struktura organizacyjna (0)
            Regulamin Organizacyjny (5)
            Statut Gminy (1)
            Struktura organizacyjna (1)
    Organy (0)
        Rada Gminy (0)
            Skład rady (0)
                VI Kadencka lata 2010-2014 (1)
                VII Kadencja lata 2014-2018 (1)
            Skład Stałych Komisji Rady Gminy Godów (0)
                VI Kadencja lata 2010-2014 (1)
                VII Kadencja lata 2014-2018 (1)
        Wójt Gminy (1)
    Gmina (0)
        Jednostki organizacyjne (1)
        Jednostki pomocnicze (0)
            Sołtysi i Rady Sołeckie (3)
                Statuty Sołectw (1)
        Jednostki Bezpieczeństwa Publicznego (3)
        Przynależności Gminy do Związków Międzygminnych, Porozumień i Stowarzyszeń (1)

Menu Przedmiotowe
    Urząd Gminy (0)
        RODO (2)
        Ogłoszenia (0)
            2011 (3)
            2012 (6)
                Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji) dot. sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244 (2)
                Ogłoszenie o drugim przetargu dot. sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244 (1)
                Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (1)
                Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (1)
                Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w (1)
                INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM (1)
                Informacja o wynikach konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (1)
                Informacja o wyborze oferty na realizację Programu Zdrowotnego Gminy Godów pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepe (1)
            2013 (13)
                Ogłoszenie o konkursie na realizację Programu Zdrowotnego Gminy Godów pn. "Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosp (1)
                Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 us (1)
                Roczny Program Współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi (0)
            2014 (21)
            2015 (30)
            2016 (17)
            2017 (13)
            2018 (9)
        Zamówienia Publiczne (0)
            Rok 2011 (0)
                Ogłoszenia o zamówieniu (0)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Zakup programów multimedialnych, komputerowych (1)
                    Termomodernizacja budynku SP w Krostoszowicach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Modernizacja ulicy Strażackiej w Gołkowicach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                    Budowa boiska wielofunkcyjnego (1)
                        Pytania i odpowiedzi (3)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Godów (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godów (1)
                    Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów (1)
                        Pytania do SIWZ (3)
                    Ubezpieczenie majątkowe wraz z oc, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków OSP (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Budowa szkolnego placu zabaw (1)
                    Utwardzenie dróg i placów gminnych (1)
                    Usuwanie dzikich wysypisk na terenie Gminy Godów (1)
                    Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem odcinka drogi ulicy Zielonej w Skrbeńsku (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Pytania do siwz (2)
                    Budowa szkolnego placu zabaw (1)
                        Pytania do SIWZ (1)
                    Remont wiaty stalowej (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołkowicach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                    Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach oraz Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Dowóz uczniów do Gimnazjum w Gołkowicach (1)
                    Zakup soli drogowej (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 (1)
                    Budowa sieci dróg gminnych - Piaskownia w Godowie II etap, wykonanie nakładki asfaltowej w Godowie, budowa parkingu w Łaziskach (1)
                    Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gasniczego (1)
                    Wywóz odpadów komunalnych (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Zielonej w Skrbeńsku (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych - kształcenie kompetencji kluczowych (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Prowadzenie zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                    Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Skrzyszowie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                            Wyjaśnienia do SIWZ (1)
                    Prowadzenie zajęć z elementami artoterapii (1)
                    Prowadzenie zajęć psychologiczno-pedagogicznych (1)
                    Wykonanie nakłądki asfaltowej na odgałęzieniu: ulicy Dworcowej w Gołkowicach, ulicy Wyzwolenia w Gołkowicach oraz ulicy Powstańc (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Zakup soli drogowej (1)
                    Prowadzenie zajęć z elementami artoterapii (1)
                    Prowadzenie zajęć kształcenie kompetencji kluczowych (1)
                Informacja o wyniku postępowania (32)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (34)
                Unieważnienie postępowania (2)
            Rok 2012 (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                    Remont nawierzchni ulicy Dębowej w Skrzyszowie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Mój Europass kluczem do sukcesu" (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć o charakterze fizyczno-chemicznym w ramach projektu "Mój Europass kluczem do sukcesu" (1)
                    Budowa oświetlenia (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Zielonej w Skrbeńsku (1)
                    Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Roboty remontowo-naprawcze na wybranych odcinkach dróg gminnych (1)
                    Adaptacja pomieszczeń na cele oddziałów przedszkolnych (1)
                        Pytania i odpowiedzi nr 1 (1)
                        uszczegółowienie do zapytania nr 1 (1)
                    Modernizacja drogi dojazdowej -odgałęzienie ulicy Sobieskiego w Gołkowicach (1)
                    Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Skrzyszowie - roboty wykończeniowe w garażu użytkowanym przez OSP (1)
                    Wykonanie koncepcji programowo przestrzennej terenów położonych na zwałach w Gminie Godów (1)
                    Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Godowie (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Uczę się i rozwijam" (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych (1)
                    Zakup soli drogowej (1)
                    Zakup pomocy dydaktycznych (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku - Szkoła Podstawowa (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Gołkowicach - Szkoła Podstawowa (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjncyh w Zespołe Szkolno-Przedszkolnym w Godowie - Szkoła Podstawowa. (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach - Szkoła Podstawowa (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Szkoła Podstawowa (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w SP Krostoszowice (1)
                    Wykonanie nakładek asfaltowych oraz utwardzeń na terenie Gminy Godów (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Przebudowa budynku sołeckiego w Podbuczu (1)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                        Ogłoszenie o zmianie (2)
                    Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć przyrodniczych (1)
                    Prowadzenie zajęć logopedycznych i zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godowie - Szkoła Podstawowa (1)
                Informacja o wyniku postępowania (26)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31)
                Unieważnienie postępowania (2)
            Rok 2013 (0)
                Ogłoszenia o zamówieniu (0)
                    Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Uwagi do pliku nr 99 (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrzyszowie przy ul. Powstańców Śl. (1)
                    Remont ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach (1)
                    Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Budowa sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godowie (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                    Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków och (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Pytania i odpowiedzi do przetargu (1)
                    Przebudowa boiska szkolnego oraz budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Łaziskach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Część nr 1 - Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Szybowej w Krostoszowicach. Część nr 2 - Budowa wewnętrznej instalacji elektry (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Budowa siłowni zewnętrznej w Krostoszowicach (1)
                    Utwardzenie terenu pod wiatą wielofunkcyjną w Krostoszowicach (1)
                    Budowa oświetlenia ulicznego w Skrbeńsku przy ulicy Piotrowickiej - bocznej (1)
                    Budowa sieci wodociągowej w Krostoszowicach (1)
                    Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łaziskach (1)
                    Kredyt bankowy dla Gminy Godów (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Przebudowa budynku sołeckiego w Podbuczu (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Mszańskiej w Skrzyszowie (1)
                    Zakup soli drogowej (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 2394/493 (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 1988/471 (1)
                    Utwardzenia na terenie Gminy Godów (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie etap 1 - zabudowa kanalizacji deszczowej (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 w sołectwie Skrbeńsko (1)
                    Wykonanie dokumentacji projektowej zmian przebiegów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów (1)
                    Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów stałych z obiektów podlegających Gminie Godów (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Wyzwolenia w Gołkowicach (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Zakup samochodu wywrotki z podwójną kabiną (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                Informacja o wyniku postępowania (30)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (0)
                    Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów (1)
                    Remont ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach (1)
                    Prowadzenie akcji zima na terenie gminy Godów w sołectwie Łaziska (1)
                    Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrzyszowie przy ul. Powstańcó Ś. (1)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (2)
                    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Budowa sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Godowie (1)
                    Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie (1)
                    Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ocho (1)
                    Część nr 1 - Budowa oświetlenia terenu przy ulicy Szybowej w Krostoszowicach. Część nr 2 - Budowa wewnętrznej instalacji elektry (1)
                    Przebudowa boiska szkolnego oraz budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem w Łaziskach (1)
                    Budowa siłowni zewnętrznej w Krostoszowicach (2)
                    Utwardzenie terenu pod wiatą wielofunkcyjną w Krostoszowicach (1)
                    Budowa oświetlenia ulicznego w Skrbeńsku przy ulicy Piotrowickiej - bocznej (1)
                    Budowa sieci wodociągowej w Krostoszowicach (1)
                    Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łaziskach (1)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Godów (1)
                    Oświetlenie na terenie Gminy Godów (1)
                    Zakup soli drogowej (2)
                    Kredyt bankowy dla Gminy Godów (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Mszańskiej w Skrzyszowie (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów (1)
                    Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 w sołectwie Skrbeńsko (1)
                    Utwardzenia na terenie Gminy Godów (1)
                    Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie etap 1 - zabudowa kanalizacji deszczowej (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 2394/493 (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Powstańców Śl. w Łaziskach dz. nr 1988/471 (1)
                    Przebudowa budynku sołeckiego w Podbuczu (2)
                    Wykonanie dokumentacji projektowej zmian przebiegów odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów (1)
                    Zakup samochodu wywrotki z podwójną kabiną (1)
                    Remont drogi gminnej - odgałęzienie ul. Wyzwolenia w Gołkowicach (1)
            Rok 2014 (0)
                Ogłoszenia o zamówieniu (0)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                    Remont nawierzchni ulicy Skotnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Łaziskach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                    Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego (0)
                    Utwardzenia i remonty wybranych odcinków dróg i placów gminnych (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Modernizacja budynku OSP w Łaziskach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Stworzenie miejsc wypoczynku na terenie Gminy Godów (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi do przetargu (1)
                    Brukowanie placów w Skrzyszowie (1)
                    Dokumentacja projektowo kosztorysowa pn. Uzbrojenie terenów poprzemysłowych wzdłuż autostrady A-1 w Gminie Godów (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów. (1)
                    Kredyt bankowy dla Gminy Godów (1)
                        Pytania i odpowiedzi (4)
                    Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 3/16 dla O (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbioru i zagospo (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie - etap II (wykonanie nawierzchni) (1)
                    Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Godowie (1)
                    Utwardzenia i remonty wybranych odcinków dróg i placów gminnych (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Godów w sezonie 2014/2015 (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrzyszowie przy ul. Wspólnej i 1 Maja (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Zagospodarowanie terenu za budynkiem OK w Gołkowicach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)
                        Pytania i odpowiedzi (4)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Gołkowicach - Gimnazjum w ramach projektu "Dobra szkoła - lepsza przyszłość" (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Gimnazjum w ramach projektu Dobra szkoła - lepsza przyszłość (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach w ramach projektu "Przygoda z edukacją" (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Przygoda z edukacją (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Gołkowicach - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Przygoda z edukacją (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łaziskach - Szkoła Podstawowa w ramach projektu "Przygoda z edu (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjncyh w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrbeńsku - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Przygoda z eduk (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Godowie - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Przygoda z edukac (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach. (1)
                    Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach (1)
                Informacja o wyniku postępowania (28)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (31)
                Unieważnienie postępowania (1)
            Rok 2015 (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                    Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116 (1)
                    Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku – część I budowa siłowni zewnętrznej w Łaziskach – część II (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w ramach zadania "Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania Budowa drogi publicznej - połączenie ulicy Szkolnej i ulicy Zielonej w (1)
                    Budowa sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi - dokończenie robót (1)
                        ogłoszenie o zmianie (1)
                        pytania i odpowiedzi (2)
                    Budowa drogi lokalnej na terenie KSSE - Pola Gołkowice (1)
                        ogłoszenie o zmianie (2)
                        pytania i odpowiedzi (2)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                    Wykonanie dokumentacji projektowej Przedszkola Publicznego w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach oraz remont ulicy Wiejskiej w Podbuczu (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Remont odgałęzienia ulicy Turskiej w Krostoszowicach (1)
                    Różne roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Skrbeńsku przy ul. Zielonej (1)
                        ogłoszenie o zmianie (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Budowa sieci dróg lokalnych na terenie osiedla domów jednorodzinnych PIASKOWNIA w Godowie - etap III (1)
                        ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Godów (1)
                        Informacja o zmianie (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Celnej w Gołkowicach (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej na odgałęzieniu ulicy Borowickiej w Gołkowicach (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                Informacja o wyniku postępowania (16)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (20)
            Rok 2016 (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                    Budowa drogi lokalnej na terenie KSSE Pola Gołkowice - wykonanie drenu, wzmocnienie skarp i dna rowu otwartego (1)
                        Ogłoszenie o zmianie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie (1)
                        ogłoszenie o zmianie (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                    Wykonanie dokumentacji projektowej (1)
                    Przebudowa odgałęzienia ulicy 1 Maja w Gołkowicach (1)
                    Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (1)
                        Ogłoszenie o zmianie (1)
                    Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Gołkowicach (1)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej na połączeniu ulicy 1 Maja i ulicy Granicznej w Godowie (1)
                    Wymiana rur kanalizacji deszczowej przy ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie (1)
                    Utwardzenia nawierzchni dróg i poboczy gminnych (1)
                    Wykonanie utwardzeń nawierzchni jezdni i poboczy dróg gminnych w Gminie Godów (1)
                    Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (2)
                        zmiana (5)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów (3)
                    Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę drogi dojazdowej do obiektów religijnych oraz Ośrodka kultury w Gołkowicach (2)
                        pytania i odpowiedzi (1)
                        ogłoszenie o zmianie (1)
                    Remont nawierzchni z kostki brukowej na odgałęzieniu ul. Wyzwolenia w Skrzyszowie (2)
                    Usługi związane z odpadami (2)
                Informacja o wyniku postępowania (14)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16)
                Unieważnienie postępowania (2)
            Rok 2017 (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                    Remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                    Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego na terenie kompleksu sportowego w Skrbeńsku (1)
                    Budowa ścieżki rowerowej pn. "Żelazny szlak rowerowy" (1)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                        ogłoszenie o zmianie (1)
                    Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gołkowicach przy ul. Wyzwolenia (1)
                    Remont części budynku byłego przejścia granicznego w Gołkowicach (1)
                    Budowa kanalizacji deszczowej i asfaltowanie ul. Bukowej w Podbuczu oraz ul. Dębowej w Skrzyszowie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godów (1)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                        Ogłoszenie o zmianie (1)
                    Utwardzenie terenu przy placu kościelnym w Łaziskach (1)
                    Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów (1)
                        Pytania i odpowiedzi (4)
                    Budowa kanalizacji deszczowej i asfaltowanie ul. Bukowej w Podbuczu oraz ul. Dębowej w Skrzyszowie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Budowa ścieżki rowerowej pn. "Żelazny szlak rowerowy" (1)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                        Ogłoszenie o zmianie (2)
                    Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej (1)
                        Ogłoszenie o zmianie (3)
                        Pytania i odpowiedzi (2)
                    Wydruk wkładki do czasopisma lokalnego "Jesteśmy" (1)
                        Ogłoszenie o zmianie (1)
                    Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów (1)
                    Przebudowa ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal przy ul. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach (1)
                        Ogłoszenie o zmianie (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Wykonanie nakładek asfaltowych, utwardzeń nawierzchni oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na terenie Gminy Godów (1)
                        Ogłoszenie o zmianie (1)
                Informacja o wyniku postępowania (14)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (0)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi związane z odpadami. (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont cząstkowy dróg gminnych (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego na terenie kompleksu sportowego w Skrbeńsku (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gołkowicach przy ul. Wyzwolenia" (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont części budynku byłego przejścia granicznego w Gołkowicach" (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Godów" (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Utwardzenie terenu przy placu kościelnym w Łaziskach" (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej i asfaltowanie ul. Bukowej w Podbuczu oraz ul. Dębowej w Skrzyszowie (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Żelazny szlak rowerowy (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg gminnych (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wydruk wkładki do czasopisma lokalnego "Jesteśmy" (1)
                    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Wykonanie nakładek asfaltowych, utwardzeń nawierzchni oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na terenie Gminy Godów" (1)
                Unieważnienie postępowania (3)
                Plan postępowań o udzielenie zamówień (1)
                Informacja z otwarcia ofert (16)
            Rok 2018 (0)
                Informacja o wyniku postępowania (14)
                Plan postępowań o udzielenie zamówień (1)
                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)
                Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                    Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                        ogłoszenie o zmianie (1)
                    Wykonanie nakładek asfaltowych, utwardzeń nawierzchni dróg oraz remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie Gminy Godów (1)
                    Przebudowa ogólnodostępnego boiska szkolnego oraz bieżni do skoku w dal przy ul. Szkolnej w Godowie (1)
                    Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (1)
                        Pytania i odpowiedzi (3)
                        Ogłoszenie o zmianie (2)
                    Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (1)
                    Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich (łącznik pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz ul. Powstańców Śl.) i ul. 1 Maja (odgałęzienie) w Skrzyszowie oraz przy ul. 1 Maja (odgałęzienie) i ul. 1 Maja w Gołkowicach. (1)
                        Informacja o poprawie omyłki pisarskiej (1)
                    Budowa sieci oświetlenia ulicznego (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z modernizacją pobocza na odcinku ulicy Turskiej oraz wykonanie modernizacji poboczy ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach (1)
                    Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów (1)
                        Pytania i odpowiedzi (1)
                        Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
                    Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z modernizacją pobocza na odcinku ulicy Turskiej oraz wykonanie modernizacji poboczy ulicy Wąwozowej w Krostoszowicach (1)
                    Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych w Skrbeńsku (1)
                    Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz nieczystości stałych (1)
                        Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia (1)
                        Sprostowanie, Ogłoszenie zmian i dodatkowych informacji (1)
                Informacja z otwarcia ofert (13)
                Unieważnienie postępowania (3)
        Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw w Urzędzie Gminy (2)
            Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej (10)
                Klauzula informacyjna dla klientów Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej (1)
            Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (3)
                Klauzula informacyjna dla klientów referatu FZ – osób fizycznych (1)
            Urząd Stanu Cywilnego (2)
                Wydanie odpisu skróconego/zupełnego/wielojęzycznego aktu stanu cywilnego (1)
                Wydanie zaświadczenia że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą (1)
                Sprostowanie aktu stanu cywilnego (1)
                Uzupełnienie aktu stanu cywilnego (1)
                Wpisanie aktu zagranicznego - transkrypcja (1)
                Zwrot opłaty skarbowej (1)
                Zawarcie związku małżeńskiego (0)
                    ŚLUB KONKORDATOWY (1)
                    ŚLUB CYWILNY (1)
                Zgłoszenie urodzenia dziecka (1)
                Zgłoszenie zgonu (1)
                Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (1)
                Administracyjna zmiana imienia i nazwiska (1)
            Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki (3)
                Staże, praktyki, zatrudnienie, oświadczenia majątkowe - druki (0)
                    Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osob (1)
                    Oświadczenie majątkowe radnego (1)
                    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiejającej się o zatrudnienie (1)
                    Wniosek o praktykę, staż (1)
                EWIDENCJA LUDNOŚCI (0)
                    Udostępnienie danych rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. (1)
                    Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych. (1)
                    Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, RDO (1)
                    Nadanie numeru PESEL (1)
                DOWODY OSOBISTE (0)
                    Wniosek o wydanie dowodu osobistego (1)
                SPRAWY MELDUNKOWE (0)
                    Obowiązek meldunkowy (1)
                    Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej (1)
                Rejestr wyborców (0)
                    Udostępnienie rejestru wyborców (1)
                    Wpisanie wyborcy w części A (1)
                    Wpisanie wyborcy w części B (1)
                DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (0)
                    Wniosek o wpis do CEIDG (1)
                    Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG (1)
                    Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej (1)
                    Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej (1)
                    Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG (1)
                ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (0)
                    Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (1)
                    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
                    Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
            Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej nowe (0)
                Decyzja na zajęcie pasa drogowego (1)
                Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (1)
                Dodatek mieszkaniowy (1)
                Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych lub mieszkalno – usługowych do sieci kanalizacji sanitarnej (1)
                Postanowienie zatwierdzające wstępny projekt podziału nieruchomości (1)
                Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
                Zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (1)
                Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)
                Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (1)
                Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (1)
                Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
                Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (1)
                Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
                Wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa na koszt Gminy Godów (1)
                Wniosek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości (1)
            Referat Podatków i Opłat (16)
                Klauzula informacyjna dla klientów Referatu Podatków i Opłat (1)
            Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (0)
                Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Gminy Godów (3)
                    Bezpieczeństwo informacji - wprowadzenie (1)
                Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Godów (4)
                    Bezpieczeństwo mieszkańców - wprowadzenie (1)
                Ochotnicze Straże Pożarne (4)
                    Klauzula informacyjna dla członków OSP (1)
                Sprawy wojskowe. Współdziałanie z WKU (3)
                    Świadczenia rekompensujące za udział w ćwiczeniach wojskowych (1)
                        Klauzula informacyjna dla żołnierzy rezerwy (1)
            Organizacja zgromadzenia publicznego (1)
        Dokumentacja kontroli (0)
            2018 ROK (0)
                Kontrole zewnętrzne (5)
                Kontrole wewnętrzne (2)
                Kontrola zarządcza (1)
            2017 ROK (1)
                Kontrole zewnętrzne (4)
                Kontrola zarządcza (1)
                Kontrole wewnętrzne (2)
            2016 ROK (1)
                Kontrole zewnętrzne (6)
                Kontrole wewnętrzne (2)
                Kontrola zarządcza (1)
            2015 ROK (0)
                Kontrole zewnętrzne (14)
                Kontrole wewnętrzne (2)
                Kontrola zarządcza (1)
                Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej (1)
            2014 ROK (0)
                KONTROLE ZEWNĘTRZNE (8)
                KONTROLE WEWNĘTRZNE (3)
                KONTROLA ZARZĄDCZA (1)
                Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej (1)
            2013 ROK (0)
                KONTROLA ZARZĄDCZA (1)
                KONTROLE WEWNĘTRZNE (2)
                KONTROLE ZEWNĘTRZNE (6)
                Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej (1)
            2012 ROK (0)
                Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej (2)
                KONTROLA ZARZĄDCZA (1)
                KONTROLE WEWNĘTRZNE (0)
                    Kontrola w jednostkach organizacyjnych (6)
                    Kontrole pozostałe - dotacje na sport (8)
                KONTROLE ZEWNĘTRZNE (7)
            2011 ROK (0)
                Jednostki organizacyjne (0)
                Kontrole pozostałe (0)
                    Dotacje - sport kwalifikowany (5)
                    Dotacje - pożytek publiczny (1)
                        Dotacja I półrocze 2011 roku (6)
                Kontrole zewnętrzne (8)
                Kontrola zarządcza (1)
                    Kodeks Etyki. Raport z przeglądu ankiet - ocena funkcjonowania Kodeksu Etycznego (0)
                        Rok 2011 (4)
                Urząd Gminy (1)
            2010 ROK (0)
                Sprawozdanie roczne z działalności kontrolnej (2)
                Informacja w sprawie dokumentacji kontroli (1)
        Statystyka (3)
        Nabór na wolne stanowiska (0)
            Rok 2011 (0)
                Ogłoszenie o naborze (2)
                Rozstrzygnięcia merytoryczne (3)
                Wyniki naboru (3)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2013 (0)
                Ogłoszenie o naborze (6)
                Rozstrzygnięcia merytoryczne (4)
                Informacja o wynikach naboru (6)
            Rok 2014 (0)
            Rok 2015 (0)
                Ogłoszenie o naborze (5)
                Rozstrzygnięcia merytoryczne (5)
                Informacja o wynikach naboru (6)
            Rok 2016 (0)
                Ogłoszenia o naborze (3)
                Rozstrzygnięcia merytoryczne (2)
                Informacja o wynikach naboru (2)
            Rok 2017 (0)
                Ogłoszenia o naborze (6)
                Rozstrzygnięcia merytoryczne (5)
                Informacje o wynikach naboru (5)
            Rok 2018 (0)
                Ogłoszenia o naborze (2)
                Rozstrzygnięcia merytoryczne (2)
                Informacje o wynikach naboru (3)
        Audyt wewnętrzny (11)
        Oświadczenia Majątkowe (0)
            Rok 2011 (0)
                Urząd Gminy (0)
                    Andrzej Adamczyk - Z-ca Wójta Gminy Godów (1)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (1)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy Godów (2)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Referatu Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich, Kierownik USC (2)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy Godów (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy Godów (1)
                    Daria Oślizło - Z-ca Skarbnika Gminy Godów (1)
                    Izabela Grabiec Kowol - Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (2)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Jolana Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor SP Godów (2)
                    Zbigniew Wojaczek - Dyrektor SP Krostoszowice (1)
                    Maria Kowalewska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Godowie (1)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (1)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (2)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki (1)
                    Mirela Tront - Kierownk Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
                    Marzena Sitko - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej (2)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny (1)
                    Helena Radko - Referent ds. funduszu alimentacyjnego (1)
            Rok 2012 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (1)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (2)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Z-ca Skarbnika Gminy (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (1)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Kontroli, Spraw Ogólnych i Obywatelskich (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godowie (3)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Jolana Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Zbigniew Wojaczek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (1)
                    Maria Kowalewska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Godowie (2)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (1)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (1)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Marzena Sitko - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (1)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS (1)
                    Helena Radko - Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego (1)
            Rok 2013 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (1)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (1)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Z-ca Skarbnika Gminy (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (1)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie (1)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Jolanta Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Zbigniew Wojaczek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (2)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (1)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (1)
                    Marzena Sitko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach od 01.08.2013r. (1)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Marzena Sitko - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (3)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS (1)
                    Helena Radko - Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego (1)
                    Adriana Spandel - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach od 01.09.2013r. (1)
            Rok 2014 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (3)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (1)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Z-ca Skarbnika Gminy (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (1)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjcne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie (1)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (3)
                    Jolanta Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (3)
                    Marzena Sitko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (2)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (1)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (2)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Adriana Spandel - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (3)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS (1)
                    Helena Radko - Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (1)
            Rok 2015 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (1)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (1)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Kierownik Referatu Finansowego (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (2)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie (1)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Jolanta Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Marzena Sitko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (1)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (1)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (1)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Adriana Spandel - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (2)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS (2)
                    Helena Radko - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (1)
                    Katarzyna Janik - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (3)
            Rok 2016 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (1)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (1)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Kierownik Referatu Finansowego (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (1)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie (1)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Jolanta Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Marzena Sitko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (1)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (1)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (1)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Adriana Spandel - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (2)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS (1)
                    Helena Radko - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (1)
            Rok 2017 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (1)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (1)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Kierownik Referatu Finansowego / Główny Księgowy Urzędu (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (1)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Ciwilnego, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Zespołu Szkół w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Godowie (4)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Jolanta Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Marzena Sitko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (1)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (6)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (3)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Adriana Spandel - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (1)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Helena Radko - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w GOPS w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS w Godowie (2)
            Rok 2018 (0)
                Urząd Gminy Godów (0)
                    Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów (2)
                    Tomasz Kasperuk - Z-ca Wójta Gminy (1)
                    Brygida Dobisz - Sekretarz Gminy (1)
                    Beata Kałusek - Skarbnik Gminy (1)
                    Daria Oślizło - Kierownik Referatu Finansowego / Główny Księgowy Urzędu (1)
                    Zbigniew Prucnal - Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (1)
                    Agnieszka Siwarska - Kierownik Urzędu Stanu Ciwilnego, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
                Gminne Jednostki Organizacyjne (0)
                    Adriana Cudnowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie (1)
                    Waldemar Paszylka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach (1)
                    Barbara Brzezińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godowie (1)
                    Gabriela Kłosek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach (1)
                    Jolanta Uherek - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrbeńsku (1)
                    Marzena Sitko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach (3)
                    Mariola Moczała - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie (2)
                    Maria Papierok - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gołkowicach (1)
                    Bożena Holesz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie (1)
                    Tatiana Stopyra - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie (1)
                    Adriana Spandel - Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach (1)
                    Mirela Tront - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie (1)
                    Helena Radko - Starszy Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w GOPS w Godowie (1)
                    Iwona Stokowy - Starszy Pracownik Socjalny w GOPS w Godowie (2)
            Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy..... (1)
        Wybory ławników w 2011 roku (1)
        Rejestry, ewidencje, archiwa (0)
            Archiwum Zakładowe (1)
            Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej (2)
            Urząd Stanu Cywilnego (1)
            Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (1)
            Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki (1)
        Petycje wniosione w trybie przewidzianym Ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123) (1)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
        Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
    Informacje (0)
        Instrukcje obsługi (1)
        Niepublikowane w BIP (1)
        Redakcja (0)
    Finanse Gminy (0)
        Procedura Uchwalania Budżetu Gminy Godów (10)
        Podatki, Opłaty Lokalne, Zwolnienia (0)
            Podatki i zwolnienia od podatku (0)
                Zwolnienie nowych inwestycji od podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy (2)
                Obowiązujące formularze i wnioski (1)
                Uchwały na 2018 r. (1)
                Stawki podatku na 2018 r. (3)
                2017 (0)
                    Uchwały na 2017 r. (1)
                    Stawki podatku w 2017 r. (3)
                2016 (0)
                    Uchwały na 2016 r. (1)
                    Stawki podatku w 2016 r. (3)
                2015 (4)
                    Formularze i wnioski ważne do 31.12.2015 r. (14)
                2014 (7)
                2013 (6)
                2012 (5)
                2011 (3)
            Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
            Powiadamianie wiadomością SMS o zaległościach w podatkach i opłatach (1)
            Opłata targowa (7)
            Opłata od posiadania psów - obowiązuje do 31.12.2015 r. (5)
            Terminy płatności podatków i opłat lokalnych (1)
            Opłaty pozostałe (1)
            Interpretacje podatkowe (1)
            Procedury podatkowe (2)
        Budżet, WPF, Sprawozdania (0)
            BUDŻET - projekt, zmiany, opinie RIO (0)
                Rok 2018 (30)
                Rok 2017 (44)
                Rok 2016 (45)
                Rok 2015 (48)
                Rok 2014 (45)
                Rok 2013 (44)
                Rok 2012 (48)
                Rok 2011 (4)
            Mienie komunalne (0)
                2017 (1)
                2016 (2)
                2015 (2)
                2014 (1)
                2013 (1)
                2012 (1)
                2011 (1)
                2010 (1)
            Dług publiczny (0)
                2018 rok (3)
                2017 rok (2)
                2016 rok (4)
                2015 rok (4)
                2014 rok (4)
                2013 rok (4)
                2012 rok (4)
                2011 rok (3)
                2010 rok (1)
            Pomoc publiczna oraz ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (0)
                2018 rok (7)
                2017 rok (10)
                2016 rok (9)
                2015 rok (11)
                2014 rok (11)
                2013 rok (9)
                2012 rok (11)
                2011 rok (8)
                2010 rok (4)
            Wykonanie (dochody, wydatki, należności, nadwyżka/deficyt, stan środków) (0)
                2018 rok (2)
                    I kwartał (4)
                    II kwartał (5)
                    III kwartał (5)
                2017 rok (4)
                    I kwartał (5)
                    II kwartał (7)
                    III kwartał (5)
                    IV kwartał (9)
                2016 rok (3)
                    I kwartał (6)
                    II kwartał (5)
                    III kwartał (5)
                    IV kwartał (7)
                2015 rok (2)
                    I kwartał (6)
                    II kwartał (6)
                    III kwartał (6)
                    IV kwartał (9)
                2014 rok (30)
                2013 rok (30)
                2012 rok (27)
                2011 rok (30)
                2010 rok (10)
            Środki Unijne i Dotacje (8)
            Ciężar publiczny (0)
                2017 rok (1)
                2016 rok (1)
                2015 rok (1)
                2014 rok (1)
                2013 rok (1)
                2012 rok (1)
                2011 rok (2)
                2010 rok (1)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (78)
            Sprawozdania finansowe (0)
                2017 rok (4)
                2016 rok (5)
                2015 rok (5)
                2014 rok (5)
                2013 rok (5)
                2012 rok (5)
        Zwrot podatku akcyzowego - rolnicy (1)
    Informacje o zmianie środowiska (0)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Godów (0)
            Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów (1)
            Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Godów Nr E219/AE/2009 (1)
            Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i (1)
            Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska Gminy Godów, Uchwalonej Uc (1)
            Uchwała Nr. XLII/386/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska (1)
        Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Godów (0)
            Uchwała Nr XLII/385/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprwie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla (1)
            Podsumowanie strategniczej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Godów, Uchwalonej Uchw (1)
            Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i (1)
            Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Gminy Godów nr 220/AE/2009 (1)
            Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Godów nr 333/AE/2009 (1)
        Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Godów (0)
            Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Godów 2007 (1)
            Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Godów 2009 roku. (1)
            Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Godów 2011 (1)
            Raport z Programu Ochrony Środowiska 2013 (1)
            Raport z Programu Ochrony Środowiska 2015 (1)
            Raport z Programu Ochrony Środowiska 2017 (1)
        AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GODOW (6)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Rok 2014 (0)
                Karta A (1)
                Karta B (1)
            Rok 2015 (0)
                Karta A (1)
                Karta B (1)
            Rok 2016 (0)
                Karta A (1)
                Karta B (1)
        PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GODÓW NA LATA 2012-2032 (1)
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (5)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godów (5)
        Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2)
    Rada Gminy (0)
        Projekty uchwał Rady Gminy (0)
            Kadencja 2018-2023 (6)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2014 (0)
                    grudzień - 01.12.2014 r. (6)
                    grudzień - 22.12.2014 r. (10)
                Rok 2015 (0)
                    styczeń (12)
                    luty (6)
                    marzec (6)
                    kwiecień (14)
                    maj (7)
                    08.06.2015 r. (2)
                    29.06.2015 r. (4)
                    sierpień (11)
                    wrzesień (6)
                    październik (3)
                    09.11.2015 r. (5)
                    30.11.2015 (8)
                    grudzień (11)
                Rok 2016 (0)
                    styczeń (8)
                    luty (6)
                    marzec (2)
                    kwiecień (8)
                    maj (10)
                    czerwiec (9)
                    sierpień (6)
                    wrzesień (7)
                    20 październik (2)
                    27 październik (3)
                    28 listopad (18)
                    grudzień (6)
                Rok 2017 (0)
                    styczeń (10)
                    9 luty (4)
                    27 luty (3)
                    27 marzec (6)
                    kwiecień (3)
                    maj (8)
                    czerwiec (12)
                    4 wrzesień (10)
                    28 września (10)
                    październik (11)
                    listopad (12)
                    grudzień (6)
                Rok 2018 (0)
                    styczeń (11)
                    luty (6)
                    marzec (5)
                    12 kwiecień (2)
                    26 kwiecień (8)
                    maj (5)
                    czerwiec (9)
                    lipiec (2)
                    sierpień (1)
                    wrzesień (5)
                    październik (11)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2011 (0)
                    Styczeń (11)
                    Luty (6)
                    Marzec (8)
                    kwiecień (9)
                    maj (3)
                    czerwiec (7)
                    sierpień (7)
                    wrzesień (9)
                    październik (7)
                    listopad (10)
                    grudzień (7)
                Rok 2012 (13)
                    styczeń (12)
                    luty (2)
                    marzec (8)
                    kwiecień (10)
                    maj (0)
                        21.05.2012 (3)
                        28.05.2012 (2)
                    czerwiec (13)
                    lipiec (2)
                    wrzesień (16)
                    październik (0)
                        11.10.2012 (7)
                        29.10.2012 (9)
                    listopad (7)
                    grudzień (12)
                Rok 2013 (0)
                    styczeń (12)
                    luty (6)
                    marzec (7)
                    kwiecień (10)
                    maj (10)
                    czerwiec (0)
                        03.06.2013 r. (4)
                        27.06.2013 r. (7)
                    lipiec (5)
                    wrzesień (10)
                    październik (6)
                    listopad (17)
                    grudzień (10)
                Rok 2014 (0)
                    luty - 06.02.2014 r. (15)
                    luty - 24.02.2014 r. (10)
                    marzec (14)
                    kwiecień (10)
                    maj (10)
                    czerwiec (6)
                    lipiec (9)
                    wrzesień (8)
                    październik - 13.10.2014 r. (1)
                    październik- 27.10.2014 r. (10)
                    listopad (3)
        Uchwały Rady Gminy Godów (1)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2014 (0)
                    Sesja I z dnia 01.12.2014 r. (6)
                    Sesja II z dnia 22.12.2014 r. (10)
                Rok 2015 (0)
                    Sesja III z dnia 26.01.2015 r. (12)
                    Sesja IV z dnia 23.02.2015 r. (6)
                    Sesja V z dnia 30.03.2015 r. (6)
                    Sesja VI z dnia 27.04.2015 r. (14)
                    Sesja VII z dnia 25.05.2015 r (7)
                    Sesja VIII z dnia 08.06.2015 r. (2)
                    Sesja IX z dnia 29.06.2015 r. (4)
                    Sesja X z dnia 31.08.2015 (11)
                    Sesja XI z dnia 28.09.2015 r. (6)
                    Sesja XII z dnia 15.10.2015 r. (3)
                    Sesja XIII z dnia 09.11.2015 r. (5)
                    Sesja XIV z dnia 30.11.2015 r. (8)
                    Sesja XV z dnia 21.12.2015 r. (11)
                Rok 2016 (0)
                    Sesja XVI z dnia 25.01.2016 r. (8)
                    Sesja XVII z dnia 03.03.2016 (6)
                    Sesja XVIII z dnia 21.03.2016 r. (2)
                    Sesja XIX z dnia 25.04.2016 r. (8)
                    Sesja XX z dnia 30 maja 2016 r. (13)
                    Sesja XXI z dnia 27 czereiwc 2016 r. (9)
                    Sesja XXII z dnia 29 sierpnia 2016 r. (6)
                    Sesja XXIII z dnia 26 września 2016 (7)
                    Sesja XXIV z dnia 20 października 2016 (1)
                    Sesja XXV z dnia 27 października 2016 (4)
                    Sesja XXVI z dnia 28 listopada 2016 r. (18)
                    Sesja XXVII z dnia 22 grudnia 2016 (6)
                Rok2017 (0)
                    Sesja XXVIII z dnia 30 stycznia 2017 (7)
                    Sesja XXIX z dnia 9 luty 2017 (4)
                    Sesja XXX z dnia 27.02.2017 (4)
                    Sesja XXXI z dnia 27.03.2017 (7)
                    Sesja XXXII z dnia 27.04.2017 (3)
                    Sesja XXXIII z dnia 25.05.2017 (8)
                    Sesja XXXIV z dnia 22.06.2017 (12)
                    Sesja XXXV z dnia 4 września 2017 r. (10)
                    Sesja XXXVI z dnia 28 września 2017 (10)
                    Sesja XXXVII z dnia 30 października 2017 (11)
                    Sesja XXXVIII z dnia 27 listopada 2017 (12)
                    Sesja XXXIX z dnia 21 grudnia 2017 (6)
                Rok 2018 (0)
                    Sesja Nr XL z dnia 29 stycznia 2018 (9)
                    Sesja Nr XLI z dnia 22 luty 2018 (6)
                    Sesja Nr XLII z dnia 26 marca 2018 (5)
                    Sesja nazwyczajna 12.04.2018 (2)
                    Sesja XLIV z dnia 26 kwietnia 2018 (8)
                    Sesja Nr XLV z dnia 28 maja 2018 r. (5)
                    Sesja XLVI z dnia 28 czerwca 2018 r. (9)
                    Sesja XLVII z dnia 26 lipca 2018 (2)
                    Sesja XLVIII z dn. 29.08.2018 (1)
                    Sesja XLIX z dnia 24.09.2018 (5)
                    Sesja L z dnia 15.10.2018 (11)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2010 (1)
                Rok 2011 (0)
                    styczeń - sesja nr IV/11z dnia 31.01.2011 r. (11)
                    luty - sesja nr V/11 z dnia 28.02.2011 r. (7)
                    marzec - sesja nr VI/11 z dnia 28.03.2011 r. (7)
                    maj - sesja nr VII/11 z dnia 05.05.2011 r. (11)
                    czerwiec- sesja nr VIII/11 z dnia 06.06.2011 r. (3)
                    czerwiec -sesja nr IX/11 z dnia 20.06.2011 r. (7)
                    sierpień - sesja nr X/11 z dnia 29.08.2011 r. (7)
                    wrzesień -sesja nr XI/11 z dnia 26.09.2011 r. (10)
                    październik- sesja nr XII/11 z dnia 24.10.2011 (7)
                    listopad - sesja XIII/11 z dnia 28 listopada 2011 r. (11)
                    grudzień- sesja XIV/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. (10)
                Rok 2012 (0)
                    sesja XV z dnia 30 .01.2012 r. (13)
                    sesja XVI z dnia 27.02.2012 r. (2)
                    sesja XVII z dnia 26.03.2012 r. (8)
                    sesja XVIII z dnia 26.04.2012 r. (10)
                    sesja XIX z dnia 21.05.2012 r. (3)
                    sesja XX z dnia 28.05.2012 r. (2)
                    sesja XXI z dnia 25.06.2012 r. (13)
                    sesja XXII z dnia 23.07.2012 r. (2)
                    sesja XXIII z dnia 17.09.2012 r. (15)
                    sesja XXIV z dnia 11.10.2012 r. (7)
                    sesja XXV z dnia 29.10.2012 r. (9)
                    sesja XXVI z dnia 29.11.2012 r. (1)
                    sesja XXVII z dnia 3.12.2012 r. (4)
                    sesja XXVIII z dnia 20.12.2012 r. (13)
                Rok 2013 (0)
                    Sesja XXIX z dnia 28.01.2013 r. (13)
                    Sesja XXX z dnia 25.02.2013 r. (7)
                    Sesja XXXI z dnia 21.03.2013 r. (6)
                    Sesja XXXII z dnia 25.04.2013 r. (10)
                    Sesja XXXIII z dnia 27.05.2013 r. (10)
                    Sesja XXXIV z dnia 03.06.2013 r. (4)
                    Sesja XXXV z dnia 27.06.2013 r. (7)
                    Sesja XXXVI z dnia 22.07.2013 r. (5)
                    Sesja XXXVII z dnia 02.09.2013 r. (10)
                    Sesja XXXVIII z dnia 17.10.2013 r. (6)
                    Sesja XXXIX z dnia 25.11.2013 (17)
                    Sesja XL z dnia 23.12.2013 r. (10)
                Rok 2014 (0)
                    Sesja XLI z dnia 06.02.2014 r. (13)
                    Sesja XLII z dnia 24.02.2014 r. (9)
                    Sesja XLIII z dnia 31.03.2014 r. (14)
                    Sesja XLIV z dnia 28.04.2014 r. (10)
                    Sesja XLV z dnia 26 maja 2014 r. (10)
                    Sesja XLVI z dnia 16 czerwca 2014 r. (6)
                    Sesja XLVII z dnia 04.08.2014 r. (9)
                    Sesja XLVIII z dnia 29 września 2014 r. (8)
                    Sesja XLIX z dnia 13 października 2014 r. (1)
                    Sesja L z dnia 27 października 2014 r. (10)
                    Sesja LI z dnia 13 listopada 2014 r. (3)
        Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
            kadencja 2014 - 2018 (0)
                Rok 2014 (1)
                Rok 2015 (14)
                Rok 2016 (12)
                Rok 2017 (12)
                Rok 2018 (10)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2011 (11)
                Rok 2012 (14)
                Rok 2013 (12)
                Rok 2014 (11)
        Informacje o działaniach Wójta między sesjami (0)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2011 (11)
                Rok 2012 (10)
                Rok 2013 (11)
                Rok 2014 (10)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2015 (13)
                Rok 2016 (11)
                Rok 2017 (11)
                Rok 2018 (9)
        Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody (0)
            Rok 2011 (1)
            Rok 2012 (1)
            Rok 2013 (1)
            Rok 2014 (1)
            Rok 2015 (2)
            Rok 2017 (5)
            Rok 2018 (2)
        Plany Pracy Rady Gminy i Stałych Komisji RG (0)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2015 (2)
                Rok 2016 (2)
                Rok 2017 (2)
                Rok 2018 (2)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2011 (5)
                Rok 2012 (5)
                Rok 2013 (2)
                Rok 2014 (2)
        Rejestr uchwał Rady Gminy (0)
            kadencja 2014 - 2018 (1)
            kadencja 2010 - 2014 (2)
        Prawo miejscowe (1)
            kadencja 2010-2014 (1)
        Protokoły z posiedzeń komisji (0)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia (0)
                    Rok 2014 (1)
                    Rok 2015 (5)
                    Rok 2016 (4)
                    Rok 2017 (2)
                    Rok 2018 (1)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (0)
                    Rok 2014 (1)
                Komisja Mienia Komunalnego Ochrony, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Rok 2014 (1)
                    Rok 2015 (2)
                    Rok 2016 (2)
                    Rok 2017 (4)
                    Rok 2018 (1)
                Wspólne posiedzenie Komisji (0)
                    Rok 2014 (1)
                    Rok 2015 (13)
                    Rok 2016 (12)
                    Rok 2017 (12)
                    Rok 2018 (8)
                Komisja Doraźna (0)
                    Rok 2016 (1)
                    Rok 2017 (4)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (0)
                    Rok 2011 (5)
                    Rok 2012 (4)
                    Rok 2013 (1)
                Komisja Edukacji Kultury i Zdrowia (0)
                    Rok 2011 (8)
                    Rok 2012 (8)
                    Rok 2013 (5)
                    Rok 2014 (3)
                Komisja Mienia Komunalnego Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego (0)
                    Rok 2011 (7)
                    Rok 2012 (5)
                    Rok 2013 (3)
                    Rok 2014 (2)
                Wspólne posiedzenia Komisji (0)
                    Rok 2011 (13)
                    Rok 2012 (15)
                    Rok 2013 (14)
                    Rok 2014 (12)
        Oświadczenia majątkowe (0)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Rozpoczęcie VII kadencji RG (19)
                za rok 2014 (17)
                za rok 2015 (16)
                za rok 2016 (18)
                za rok 2017 (18)
                na dwa miesiące przed upływem kadencji (17)
                druk oświadczenia majątkowego radnego (1)
            kadencja 2010-2014 (0)
                na dwa miesiące przed upływem kadencji (19)
                za rok 2010 (15)
                za rok 2011 (15)
                za rok 2012 (17)
                za rok 2013 (18)
                Rozpoczęcie VI kadencji RG (1)
        Informacje o terminach sesji i posiedzeniach komisji (0)
            Kadencja 2018-2023 (1)
            kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2015 (37)
                Rok 2016 (34)
                Rok 2017 (38)
                Rok 2018 (29)
            kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2011 (25)
                Rok 2012 (41)
                Rok 2013 (36)
                Rok 2014 (32)
        Informacja o dyżurach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (1)
    Wójt Gminy (0)
        Rok 2011 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia wewnętrzne (134)
            Zarządzenia zewnętrzne (132)
        Rok 2012 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia wewnętrzne (60)
            Zarządzenia zewnętrzne (210)
        Rok 2013 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia kierownika urzędu (87)
            Zarządzenia Wójta jako organu gminy (193)
        Rok 2014 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia kierownika urzędu (31)
            Zarządzenia Wójta jako organu gminy (236)
        Rok 2015 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia kierownika urzędu (25)
            Zarządzenia Wójta jako organu gminy (225)
        Rok 2016 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia kierownika urzędu (24)
            Zarządzenia Wójta jako organu gminy (202)
        Rok 2017 - Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia kierownika urzędu (28)
            Zarządzenia Wójta jako organu gminy (181)
        Rok 2018 - Zarządzenie Wójta (0)
            Zarządzenia kierownika urzędu (27)
            Zarządzenia Wójta jako organu gminy (193)
    Plany, Programy i Strategie (0)
        Rok 2010 (1)
            Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego (0)
                A-Uwarunkowania Godów (1)
                B-Ustalenia Godów (1)
                C-Synteza Godów (1)
            Plan odnowy miejscowości Łaziska (1)
            Plan odnowy miejscowości Godów (1)
            Plan odnowy miejscowości Gołkowice (1)
            Plan odnowy miejscowości Skrzyszów (1)
            Plan odnowy miejscowości Skrbeńsko (1)
        Rok 2011 (0)
            Plan odnowy miejscowości Skrbeńsko (1)
            Roczny program współpracy Gminy Godów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działa (1)
            Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 (1)
        Rok 2012 (1)
            Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Godów (2)
            Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Godów (1)
            Program Zdrowotny Gminy Godów na lata 2012 - 2016 (1)
            Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Godów (1)
        Rok 2013 (4)
        Rok 2014 (2)
            STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- dla określonych terenów (0)
                Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów (1)
                Uchwała - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. (1)
                Obwieszczenie o przyjęciu uchwały (1)
            MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - dla określonych terenów. (0)
                Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy. (1)
                Uchwała - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (1)
                Prognozy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2)
                Obwieszczenie o przyjęciu uchwały (1)
            STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODÓW - REJON UL. PIOTROWICKIEJ W GOŁKOWICACH (3)
                Uchwała - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów (1)
            MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODÓW W REJONIE UL. PIOTROWICKIEJ W GOŁKOWICACH (3)
                Uchwała - MPZP w rejonie ul. Piotrowickiej w sołectwie Gołkowice (1)
            Plan Odnowy Miejscowości Godów - zmiana (1)
            Plan Odnowy Miejscowości Łaziska - zmiana (1)
            Plan Odnowy Miejscowości Skrbeńsko - zmiana (1)
            Strategia Rozwoju Gminy Godów na lata 2014-2020 (1)
        Rok 2015 (7)
        Rok 2016 (3)
            STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODÓW (3)
            MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GODÓW (3)
        Rok 2017 (3)
        Rok 2018 (6)
    Informacja publiczna (0)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej (1)
        Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (1)
    Tablica ogłoszeń (75)

pytania do SIWZ

Wybory i Referenda
    Wybory i Referenda (1)
        Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (0)
            Rok 2015 (28)
                Postanowienie Prezydenta RP + kalendarz wyborczy (1)
                Informacje dot. tworzenia komitetów wyborczych oraz zgłaszania list kandydatów na posłów i senatorów (5)
            Rok 2011 (0)
                Państwowa Komisja Wyborcza (1)
                Okręgowa Komisja Wyborcza w Rybniku (1)
                Wykaz zarejestrowanych list kandydatów na posłów oraz wykaz zarejestrowanych kandydatów na senatorów (1)
                Postanowienie Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 (1)
                Kalendarz wyborczy (1)
                Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej (0)
                    Obwieszczenie PKW z dnia 8 sierpnia 2011 (1)
                Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
                Informacje dla wyborców niepełnosprawnych (1)
                Warunki udziału w głosowaniu (0)
                    Spis wyborców (1)
                    Zaświadczenie do głosowania (1)
                    Głosowanie przez Pełnomocnika (1)
                    Głosowanie korespondencyjne (1)
                    PKW - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu (1)
                Zarządzenie Wójta Gminy Godów w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowyc (1)
                OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Godów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowani (1)
                Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i formie jego udostępnienia (1)
                Zarządzenie Wójta Gminy Godów Nr 0050.97.2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (1)
                Zarządzenie Wójta Gminy Godów Nr 0050.99.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.97.2011 w sprawie powołania obwodowych komisj (1)
                Zarządzenie Nr 0050.101.2011 w sprawie w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Gołkowicach (1)
                Informacja o Przewodniczących i Zastępcach Przewodniczących OKW (1)
                Informacja o pełnych składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
                INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSÓW W WYBORACH (1)
                WIZUALIZACJA FREKWENCJI WYBORCZEJ (1)
                WYNIKI wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w Gminie Godów (1)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Godów (0)
            2013 r. (27)
            2017 r. (22)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
            Rok 2014 (23)
                Uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na obwody głosowania i okręgi wyborcze (...) (5)
            Wyniki Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (0)
            Rok 2015 (27)
                Obwodowe Komisje Wyborcze (2)
                    Zgłaszanie kandydatów do OKW w Gminie Godów (1)
                Uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na obwody głosowania (4)
                Wyniki wyborów (3)
        Referendum ogólnokrejowe (25)
            Uchwały dot. podziału gminy na obwody głosowania (4)
        Wybory samorządowe (0)
            Rok 2014 (43)
                Uchwały w sprawie podziału Gminy Godów na obwody głosowania i okręgi wyborcze (4)
            Rok 2018 (44)

Wybory ławników
    kadencja 2016-2019 (3)

Przepisy prawne
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Internetowy System Aktów Prawnych (1)
    Prawo Lokalne (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy (1)
        Uchwały Rady Gminy Godów (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (0)

BIP 2003-2010
    BIP 2003-2010 (0)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij