Petycje 2017 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017

Lp Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1 13.03.2017 Wyłączona jawność Podjęcie działań zamierzających do wyznaczenia alternatywnej drogi dla transportu, dojazdu do nieczynnej kopalni piasku w Godowie Treść

Przekazano do realizacji - Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1 odpowiedź

2 odpowiedź

3 odpowiedź