Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont części budynku byłego przejścia granicznego w Gołkowicach

CPV:
45210000-2, 45300000-0, 45450000-6, 45310000-3, 45330000-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
od daty podpisania umowy do 07.07.2017r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2017-05-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-05-23 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin gwarancji - 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące