MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego w Godowie, pokój nr 1, tel. 32 47 65 065 wew. 13


KTO MOŻE ZMIENIĆ IMIĘ I NAZWISKO
Obywatel polski
cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda)
cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy

Zmianie może podlegać imię lub nazwisko.
Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe (co do zasady) lub najwyżej dwa imiona.


WNIOSEK
Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula  wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

Wniosek zawiera:
dane osoby, której zmiana dotyczy:
imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
numer PESEL, jeżeli został nadany
imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
adres do korespondencji wnioskodawcy
uzasadnienie
oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna
Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia  i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził  ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy.

Ważne ! Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia  lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).

OPŁATY
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
 
OPŁATĘ MOŻNA UIŚCIĆ:
przelewem na konto Urzędu Gminy Godów, ul. 1 Maja 53 nr rachunku 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036 lub na miejscu w urzędzie, pokój nr 1 i 2


INNE INFORMACJE

Zmiana imienia oznacza:
zastąpienie wybranego imienia innym imieniem
zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
dodanie drugiego imienia
zmianę pisowni imienia lub imion
zmianę kolejności imion
Zmiana nazwiska oznacza zmianę:
na inne nazwisko
zmianę pisowni nazwiska
zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego

Kiedy można zmienić imię lub nazwisko
Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka , a także można zmienić imię lub nazwisko na:
imię lub nazwisko używane
imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada


Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.
Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić imię lub nazwisko wyłącznie z szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Ważne ! Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.  


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 707)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zmianami).