Petycje 2018

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Lp Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1 16.02.2018 Wyłączona jawność Budowa nowego przedszkola w Łaziskach Treść

Przekazano do realizacji - Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Odpowiedź