POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY GODÓW 


Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm. ) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, o których mowa powyżej zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Uprawnieni do korzystania z pomocy zdrowotnej
Ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Godów, w wymiarze co najmniej 1 etatu,
2) nauczyciele w/w szkół po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
W przypadku jednoczesnego zatrudnienia w dwóch lub więcej placówkach oświatowych na terenie gminy Godów nauczyciel wskazuje podstawowy stosunek pracy, w którym będzie uprawniony do korzystania z pomocy zdrowotnej.

Zasady udzielania pomocy zdrowotnej
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego, jednorazowego świadczenia finansowego obejmującego całkowitą lub częściową refundację kosztów, o których mowa poniżej.
Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną jest poniesienie przez nauczyciela kosztów:
1) zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego, sprzętu specjalistycznego warunkującego dalsze sprawne funkcjonowanie;
2) zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji;
3) zakupu okularów korygujących wzrok i protez;
4) opłaty za leczenie lub rehabilitację zdrowotną;
5) długotrwałego leczenia szpitalnego lub leczenia specjalistycznego;
6) badań specjalistycznych.
Przyznanie pomocy zdrowotnej uzależnione jest od:
a) sytuacji zdrowotnej nauczyciela, przebiegu choroby oraz czasu trwania i rodzaju choroby;
b) wysokości udokumentowanych i poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia lub rehabilitacji;
c) sytuacji materialnej nauczyciela;
d) wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną.
Pomoc zdrowotna może być udzielona danemu nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.
Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Wójta Gminy Godów na podstawie pisemnego wniosku nauczyciela.
Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia i leczenia nauczyciela;
b) imienne rachunki lub faktury potwierdzające poniesione koszty;
c) oświadczenie nauczyciela o średnim miesięcznym dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadającym na członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodu.
Wniosek nauczyciel składa w terminie do dnia 20 listopada danego roku kalendarzowego Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie. Wniosek może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wnioski rozpatrywane są raz w roku po 20 listopada do końca danego roku kalendarzowego.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań  Wójt Gminy Godów wzywa nauczyciela do jego uzupełnienia w terminie 7 dni   od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Decyzja w sprawie przyznania lub o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Złożenie wniosku nie rodzi prawa do przyznania świadczenia.

Forma wypłaty świadczenia
Świadczenie finansowe przyznane w ramach pomocy zdrowotnej zostanie przekazane nauczycielowi na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Wójta Gminy Godów decyzji o przyznaniu pomocy zdrowotnej.


Informacje dodatkowe
Obsługę administracyjno-organizacyjną Komisji zapewnia Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.
Decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej podejmuje Wójt. Decyzja Wójta odnotowywana jest we wniosku która jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie.
Wnioski ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów, pokój nr 8, tel. 32 4765065 wew. 34 lub 37.

Podstawa prawna:
Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm. );


Uchwała Nr XL/296/2018 Rady Gminy Godów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  i spsobu ich przyznawania ( Dz. Urz. Woj. Ślaksiego z 2018 r. poz. 693 );


Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Wójta Gminy Godów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przynawania pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek prowadzonych przez Gminę Godów.;

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 Wójta Gminy Godów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Godów.