MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I piętro, pokój nr 22

Tel. 47-65-065 wew. 23

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 156 poz. 1817)

 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM

a) najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych

b) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługują im spółdzielcze prawo do lokalu

c) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku stanowiącym ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych

d) inne osoby mające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem

e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawę załatwia się w terminie 30 dni od momentu wpływu wniosku przez wydanie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Godów.